لیست قیمت

لیست قیمت

ردیف محصول فرم ابعاد قیمت (تومان)
1کارت ویزیتسلفون براق یکرو (1تا 3 روزه)4.8*8.59,500
2کارت ویزیتسلفون براق دورو(2 تا 3 روزه) 8.5*4.814,000
3کارت ویزیت (سلفون مات دورو حرارتی (2 تا 4 روزه8.5*4.814,500
4کارت ویزیتکتان امباس یکرو(5روزه)8.5*4.815,000
5کارت ویزیتکتان امباس دورو(5روزه)8.5*4.817,000
6کارت ویزیتکتان آلمان یـــکرو(7روزه) 8.5*4.821,000
7کارت ویزیتکتان آلمان دورو(7روزه)8.5*4.824,000
8کارت ویزیتلیبل ( بدون روکش ) 4 روزه8.5*4.813,000
9کارت ویزیتلیبل ( با روکش سلفون )4تا5 روزه8.5*4.814,000
10کارت ویزیتسوسماری یکرو 8.5*4.818,000
11کارت ویزیتسوسماری دورو8.5*4.820,000
12کارت ویزیت فانتزی 7 الی 10روز کاری سلفون براق دورگرد ( دو رو )9*628,000
13کارت ویزیت فانتزی 7 الی 10روز کاری سلفون مات دورگرد ( دو رو )9*629,000
14کارت ویزیت فانتزی 7 الی 10روز کاری کتان امباس دورگرد ( دو رو )9*630,000
15کارت ویزیت فانتزی 7 الی 10روز کاری لمینت براق دورگرد ( دورو )9*643,500
16کارت ویزیت فانتزی 7 الی 10روز کاری لمینت مات دورگرد ( دورو )9*665,500
17کارت ویزیت فانتزی 7 الی 10روز کاری لمینت برجسته دورگرد ( دورو )9*645,500
18فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ( دورو )9*678,000
19فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس لمینت بــراق دورگرد طلاکوب ( دورو )9*694,500
20فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس لمینت مات دورگرد طلاکوب ( دورو )9*6115,000
21کارت ویزیت فانتزی 7 الی 10روز کاری لمینت براق ویزیتی دورگرد ( دورو )8.5*4.835,000
22کارت ویزیت فانتزی 7 الی 10روز کاری لمینت مات ویزیتی دورگرد ( دورو )8.5*4.858,000
23کارت ویزیت فانتزی 7 الی 10روز کاری لمینت برجسته مربع دورگرد ( دورو )6*635,000
24فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس ( عددی 1000 ) کارت پی وی سی 500 میکرون مات9*6160,000
25فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس ( عددی 500) کارت پی وی سی 500 میکرون مات9*695,000
26فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس ( عددی 1000 ) کارت پی وی سی 760 میکرون براق9*6380,000
27فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس ( عددی 500 ) کارت پی وی سی 760 میکرون براق9*6230,000
28کارت ویزیت فانتزی 7 الی 10روز کاری کارت ویزیت آهنربایی (9*6)9*6200,000
29کارت ویزیت فانتزی 7 الی 10روز کاری کارت ویزیت آهنربایی (9*6) با قالب طرح دار9*6230,000
30فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکروA6 (10*14.5)17,500
31فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(14.5*20)A535,000
32فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(20*29)A465,000
33فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(21*29.7)A4استاندارد79,000
34فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دوروA6 (10*14.5)25,000
35فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(14.5*20)A550,000
36فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(20*29)A495,000
37فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دوروسایز استاندارد(21*14.8)A562,000
38فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(21*29.7)A4استاندارد125,000
39فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر یکروA6 (10*14.5)22,000
40فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(14.5*20)A542,500
41فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(20*29)A485,000
42فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر یکروسایز استاندارد(21*14.8)A552,000
43فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(21*29.7)A4استاندارد116,000
44فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دوروA6 (10*14.5)25,000
45فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(14.5*20)A555,000
46فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(20*29)A4110,000
47فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دوروسایز استاندارد(21*14.8)A570,000
48فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(21*29.7)A4استاندارد138,000
49فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکروA6 (10*14.5)40,000
50فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(14.5*20)A578,000
51فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(20*29)A4155,000
52فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکروسایز استاندارد(21*14.8)A588,000
53فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(21*29.7)A4استاندارد165,000
54فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دوروA6 (10*14.5)45,000
55فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(14.5*20)A590,000
56فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(20*29)A4180,000
57فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دوروسایز استاندارد(21*14.8)A5105,000
58فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(21*29.7)A4استاندارد200,000
59پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 1000 عددیملخی ( 22*11)98,000
60پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 1000 عددی(14.5*20)A5130,000
61پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 1000 عددی(20*29)A4210,000
62پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 2000 عددی ملخی ( 22*11)135,000
63پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 2000 عددی (14.5*20)A5160,000
64پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 2000 عددی (20*29)A4270,000
65پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 5000 عددیملخی ( 22*11)240,000
66پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 5000 عددی(14.5*20)A5335,000
67پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 5000 عددی(20*29)A4520,000
68پاکت تحریر 100 گرمی تحویل 7 الی 12 روزهتحریر100 گرمی فرم 1000 عددیملخی ( 22*11)125,000
69پاکت تحریر 100 گرمی تحویل 7 الی 12 روزهتحریر100 گرمی فرم 1000 عددی(14.5*20)A5155,000
70پاکت تحریر 100 گرمی تحویل 7 الی 12 روزهتحریر100 گرمی فرم 1000 عددی(20*29)A4260,000
71پاکت کتان 120 گرمی تحویل 7 الی 12 روزه کتان 120 گرمی فرم 1000 عددی ملخی ( 22*11)145,000
72پاکت کتان 120 گرمی تحویل 7 الی 12 روزه کتان 120 گرمی فرم 1000 عددی (14.5*20)A5155,000
73پاکت کتان 120 گرمی تحویل 7 الی 12 روزه کتان 120 گرمی فرم 1000 عددی (20*29)A4265,000
74پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 1000 عددیملخی ( 22*11)125,000
75پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 1000 عددی(14.5*20)A5150,000
76پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 1000 عددی(20*29)A4230,000
77پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 2000 عددیملخی ( 22*11)195,000
78پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 2000 عددی(14.5*20)A5230,000
79پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 2000 عددی(20*29)A4380,000
80پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 5000 عددیملخی ( 22*11)365,000
81پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 5000 عددی(14.5*20)A5530,000
82پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 5000 عددی(20*29)A4720,000
83فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 5 الی 7 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA6 (10*14.5)25,000
84فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 5 الی 7 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA6 (10*14.5)19,000
85فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 5 الی 7 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA5 (14.5*20)38,500
86فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 5 الی 7 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA4(20*29)75,000
87فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 5 الی 7 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA5 (14.5*20)50,000
88فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 5 الی 7 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA4(20*29)100,000
89فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 5 الی 7 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA6 (10*14.5)30,000
90فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 5 الی 7 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA5 (14.5*20)60,000
91فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 5 الی 7 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA4(20*29)110,000
92فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 5 الی 7 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA6 (10*14.5)40,000
93فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 5 الی 7 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA5 (14.5*20)75,000
94فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 5 الی 7 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA4(20*29)140,000
95فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 5 الی 7 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA6 (10*14.5)53,000
96فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 5 الی 7 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA5 (14.5*20)105,000
97فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 5 الی 7 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA4(20*29)210,000
98فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 5 الی 7 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA6 (10*14.5)60,000
99فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 5 الی 7 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA5 (14.5*20)120,000
100فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 5 الی 7 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA4(20*29)240,000
101فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 5الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120 گرمی یکروA6 (10*14.5)48,000
102فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 5الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120 گرمی یکروA5 (14.5*20)95,000
103فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 5الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120 گرمی یکروA4(20*29)190,000
104فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 5الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120گرمی دوروA6 (10*14.5)57,500
105فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 5الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120گرمی دوروA5 (14.5*20)110,000
106فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 5الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120گرمی دوروA4(20*29)220,000
107فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه لمینت براق ( 1 روزه )9*652,000
108فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه لمینت مات ( تحویل 1 روزه )9*672,000
109کارت ویزیت CD & DVD لیبل122 * 122 95,000
110فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دورو35 * 50485,000
111کارت ویزیت فانتزی 7 الی 10روز کاری لمینت براق دورگرد مربع 6*635,000
112کارت ویزیت فانتزی 7 الی 10روز کاری لمینت مات دورگرد مربع6*645,000
113فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس لمینت برجسته مربع دورگرد طلاکوب ( دورو )6*648,000
114فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس سلفون مات دورگرد طلاکوب( دو رو )9*655,000
115ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات5 *8 * 11700,000
116ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 20 *15850,000
117ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 26 *16800,000
118ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 16 *26850,000
119ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات10 *22 *241,050,000
120ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 37 *241,400,000
121ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات8 * 35 *251,300,000
122ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 39 *251,300,000
123ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 301,600,000
124ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 30 دو طرح مختلف 1,800,000
125ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 311,600,000
126ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 31 دو طرح مختلف 1,800,000
127ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 352,000,000
128ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 35 دو طرح مختلف2,200,000
129ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 542,000,000
130ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 54 دو طرح مختلف 2,200,000
131ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات5 *8 * 11800,000
132ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 20 *15900,000
133ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 26 *16850,000
134ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 16 *26900,000
135ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات10 *22 *241,100,000
136ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 37 *241,500,000
137ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات8 * 35 *251,400,000
138ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 39 *251,400,000
139ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 301,700,000
140ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 30 دو طرح مختلف1,900,000
141ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 311,700,000
142ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 31 دو طرح مختلف1,900,000
143ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 352,100,000
144ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 35 دو طرح مختلف2,300,000
145ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 542,100,000
146ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 54 دو طرح مختلف2,300,000
147ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات5 *8 * 11900,000
148ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 20 *151,000,000
149ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 26 *16950,000
150ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 16 *261,000,000
151ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات10 *22 *241,200,000
152ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 37 *241,600,000
153ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات8 * 35 *251,550,000
154ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 39 * 251,600,000
155ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 301,800,000
156ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 30 دو طرح مختلف2,000,000
157ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 311,800,000
158ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 31 دو طرح مختلف2,000,000
159ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 352,200,000
160ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 35 دو طرح مختلف2,400,000
161ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 542,200,000
162ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 54 دو طرح مختلف2,400,000
163کارت ویزیتسلفون براق یکرو (1تا 3 روزه)9 * 652,000
164تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون براق تیراژ 1000 عددی24 * 34 B4180,000
165تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون براق تیراژ 1000 عددی29.7 * 42 A3306,000
166تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون مات تیراژ 1000 عددی24 * 34 B4190,000
167تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون مات تیراژ 1000 عددی29.7 * 42 A3342,000
168تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون براق تیراژ 1000 عددی قالب دار24 * 34 B4360,000
169تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون براق تیراژ 1000 عددی قالب دار29.7 * 42 A3486,000
170تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون مات تیراژ 1000 عددی قالب دار24 * 34 B4360,000
171تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون مات تیراژ 1000 عددی قالب دار29.7 * 42 A3522,000
172تقویم دیواری تقویم دیواری 4 برگ 170 گرمی تیراژ 1000 عددی با منگنه24 * 34 B4465,000
173تقویم دیواری تقویم دیواری 4 برگ 170 گرمی تیراژ 1000 عددی با شیرازه فلزی24 * 34 B4610,000
174تقویم دیواری تقویم دیواری 4 برگ 170 گرمی تیراژ 1000 عددی قالب دار با بند 24 * 34 B4760,000
175فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 5 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکروA3 29*401,450,000
176برچسب اموالبرچسب اموال ( بصورت فایل تک رنگ فقط ارسال شود ) توضیحات آغاز شماره تا شماره15 mil * 50mil40,000
177برچسب اموالبرچسب اموال رنگی توضیحات آغاز شماره تا پایان شماره الزامیست15 mil * 50mil80,000
178فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه سلفون براق یکرو ( 1 روزه )8.5*4.810,500
179فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه سلفون مات یکرو ( 1 روزه )8.5*4.811,000
180فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه سلفون براق دورو ( 1 الی 2 روزه )8.5*4.815,000
181کارت ویزیت فانتزی 7 الی 10روز کاری لمینت براق دو لب گرد طرح موج 9*650,000
182فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه لمینت برجسته ( تحویل 1 روزه )9*658,000
183فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه لیبل با روکش ( سلفون براق ) 2 روزه4.8*8.516,000
184فرم عمومی تحریر 100 گرمی تحویل 5 الی 8 روزهتحریر 100 گرمی فرم 1000 عددی یکرو A4120,000
185فرم عمومی تحریر 100 گرمی تحویل 5 الی 8 روزهتحریر 100 گرمی فرم 1000 عددی یکرو A563,000
186فرم عمومی تحریر 100 گرمی تحویل 5 الی 8 روزهتحریر 100 گرمی فرم 1000 عددی دوروA4188,000
187فرم عمومی تحریر 100 گرمی تحویل 5 الی 8 روزهتحریر 100 گرمی فرم 1000 عددی دوروA599,000
188فرم سیاه و سفید 5000 عددی 60 گرمی الوان 1ساعته تراکت تک رنگ یکرو 10*14.5 A625,000
189فرم سیاه و سفید 5000 عددی 60 گرمی الوان 1ساعته تراکت تک رنگ یکرو 14.5 *21A545,000
190فرم سیاه و سفید 5000 عددی 60 گرمی الوان 1ساعته تراکت تک رنگ یکرو 21 * 29.7 A488,000
191فرم سیاه و سفید 5000 عددی 80 گرمی سفید 1ساعتهتکر نگ یکرو چاپ ریسو10*14.5 A630,000
192فرم سیاه و سفید 5000 عددی 80 گرمی سفید 1ساعتهتکر نگ یکرو چاپ ریسو14.5 *21A565,000
193فرم سیاه و سفید 5000 عددی 80 گرمی سفید 1ساعتهتکر نگ یکرو چاپ ریسو21 * 29.7 A4125,000
194فرم سیاه و سفید 5000 عددی 80 گرمی سفید 1ساعتهتراکت تک رنگ 2رو چاپ ریسو10*14.5 A645,000
195فرم سیاه و سفید 5000 عددی 80 گرمی سفید 1ساعتهتراکت تک رنگ 2رو چاپ ریسو14.5 *21A575,000
196فرم سیاه و سفید 5000 عددی 80 گرمی سفید 1ساعتهتراکت تک رنگ 2رو چاپ ریسو21 * 29.7 A4140,000
197پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 1000 عددی تحریر 80 گرمی یکرو سایز 60سانتی متر در 45 سانتی متر 290,000
198پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 1000 عددی تحریر 80 گرمی یکرو سایز 70 سانتی متر در 50 سانتی متر 330,000
199پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 1000 عددی تحریر 80 گرمی یکرو سایز 42 سانتی متر در 29 سانتی متر 190,000
200پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 2000 عددی تحریر 80 گرمی سایز 60سانتی متر در 45 سانتی متر 390,000
201پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 2000 عددی تحریر 80 گرمی سایز 42 سانتی متر در 29 سانتی متر 250,000
202پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 2000 عددی تحریر 80 گرمی سایز 70 سانتی متر در 50 سانتی متر 405,000
203پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 1000 عددی گلاسه یکرو سایز 42 سانتی متر در 29 سانتی متر 210,000
204پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 2000 عددی تحریر 80 گرمی سایز 60سانتی متر در 45 سانتی متر 380,000
205پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 1000 عددی گلاسه یکرو سایز 70 سانتی متر در 50 سانتی متر 420,000
206پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 2000 عددی گلاسه یکرو سایز 42 سانتی متر در 29 سانتی متر 280,000
207پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 2000 عددی گلاسه یکرو سایز 60سانتی متر در 45 سانتی متر 500,000
208پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 2000 عددی گلاسه یکرو سایز 70 سانتی متر در 50 سانتی متر 620,000
209فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیA6 (14/8*10/5)60,000
210فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیA5 (14/8*21)75,000
211فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیA4 (29/7*21)125,000
212فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیA3 (29/7*42)250,000
213فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیB5 (17*24)85,000
214فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیB6 (17*12)65,000
215فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیB4 (34*24)155,000
216فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس تک رنگ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی A6 (14/8*10/5)75,000
217فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیA5 (14/8*21)105,000
218فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیA4 (29/7*21)170,000
219فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیA3 (29/7*42)350,000
220فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیB6 (17*12)80,000
221فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیB5 (17*24)115,000
222فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیB4 (34*24)230,000
223فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددی A5 (14/8*21)95,000
224فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددی A4 (29/7*21)170,000
225فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددی A3 (29/7*42)320,000
226فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددی B5 (17*24)110,000
227فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددی B4 (34*24)220,000
228فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی A6 (14/8*10/5)95,000
229فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی A5 (14/8*21)140,000
230فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی A4 (29/7*21)225,000
231فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی A3 (29/7*42)410,000
232فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی B6 (17*12)98,000
233فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی B5 (17*24)160,000
234فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی B4 (34*24)310,000
235فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 4 رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000عددیA5 (14/8*21)140,000
236فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 4 رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000عددیA4 (29/7*21)230,000
237فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 4 رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000عددیA3 (29/7*42)415,000
238فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 4 رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000عددیB5 (17*24)160,000
239فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 4 رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000عددیB4 (34*24)305,000
240فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 4 رنگ چاپ 3 نسخهA6 (14/8*10/5)120,000
241فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 4 رنگ چاپ 3 نسخهA5 (14/8*21)180,000
242فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس دو نسخه تیراژ 5000 عددی14/8*10/5 A6190,000
243فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس دو نسخه تیراژ 5000 عددی14/8*21 A5280,000
244فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس دو نسخه تیراژ 5000 عددی21*29/7 A4515,000
245فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس دو نسخه تیراژ 5000 عددی29/7*42 A3950,000
246فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس دو نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*12B6205,000
247فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس دو نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*24 B5320,000
248فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس دو نسخه تیراژ 5000 عددی24*34 B4640,000
249فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس سه نسخه تیراژ 5000 عددی14/8*10/5 A6280,000
250فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس سه نسخه تیراژ 5000 عددی14/8*21 A5410,000
251فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس سه نسخه تیراژ 5000 عددی21*29/7 A4700,000
252فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس سه نسخه تیراژ 5000 عددی29/7*42 A31,350,000
253فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس سه نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*12B6310,000
254فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس سه نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*24 B5490,000
255فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس سه نسخه تیراژ 5000 عددی24*34 B4990,000