لیست قیمت

لیست قیمت

ردیف محصول فرم ابعاد قیمت (تومان)
1کارت ویزیت فرم عمومی سلفون براق یکرو ( تحویل 2 روزه)8/5*4/8 سانتی متر14,500
2کارت ویزیت فرم عمومی سلفون براق یکرو ( 1روزه)8/5*4/8 سانتی متر15,000
3کارت ویزیت فرم عمومی سلفون براق دورو ( تحویل 3 روزه )8/5*4/8 سانتی متر19,000
4کارت ویزیت فرم عمومی سلفون براق دورو(1روزه)8/5*4/8 سانتی متر19,500
5کارت ویزیت فرم عمومی گلاسه یووی یکرو(7 روزه) 8/5*4/8 سانتی متر14,000
6کارت ویزیت فرم عمومی گلاسه یووی یکرو(1روزه)8/5*4/8 سانتی متر15,500
7کارت ویزیت فرم عمومی گلاسه یووی دورو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر18,500
8کارت ویزیت فرم عمومی گلاسه یووی دورو(1 روزه)8/5*4/8 سانتی متر20,000
9کارت ویزیت فرم عمومی کتان امباس یکرو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر17,500
10کارت ویزیت فرم عمومی کتان امباس یک رو (1روزه)8/5*4/8 سانتی متر19,000
11کارت ویزیت فرم عمومی کتان امباس دو رو (7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر19,500
12کارت ویزیت فرم عمومی کتان امباس دو رو (1 روزه)8/5*4/8 سانتی متر21,000
13کارت ویزیت فرم عمومی کتان آلمان یکرو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر24,000
14کارت ویزیت فرم عمومی کتان آلمان یکرو(2 روزه)8/5*4/8 سانتی متر27,500
15کارت ویزیت فرم عمومی کتان آلمان دورو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر29,000
16کارت ویزیت فرم عمومی کتان آلمان دو رو(2 روزه)8/5*4/8 سانتی متر31,000
17کارت ویزیت فرم عمومی سوسماری یکرو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر21,500
18کارت ویزیت فرم عمومی سوسماری دو رو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر23,500
19کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات مخملی یکرو ( تحویل 10 روزه )8/5*4/8 سانتی متر39,500
20کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات مخملی دو رو ( تحویل 10 روزه )8/5*4/8 سانتی متر46,000
21کارت ویزیت فرم عمومی لیبل یووی (7 روزه )8/5*4/8 سانتی متر16,000
22کارت ویزیت فرم عمومی لیبل یووی (2 روزه )8/5*4/8 سانتی متر18,500
23کارت ویزیت فرم عمومی لیبل با روکش سلفون ( 7 روزه )8/5*4/8 سانتی متر17,500
24کارت ویزیت فرم عمومی لیبل سلفون براق(2 روزه )8/5*4/8 سانتی متر19,000
25کارت ویزیت فرم عمومی لیبل متالایز ( 15 روزه) 8/5*4/8 سانتی متر91,000
26کارت ویزیت فرم عمومی لیبل شیشه ای خوانا ( 7 روزه )8/5*4/8 سانتی متر69,000
27کارت ویزیت فرم عمومی لیبل شیشه ای ناخوانا ( 7 روزه )8/5*4/8 سانتی متر69,000
28کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق ( 7 روزه )9*6 سانتی متر49,500
29کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق (5 روزه )9*6 سانتی متر52,500
30کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق ( 2روزه )9*6 سانتی متر55,000
31کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق مربع ( 10 روزه )مربع (55*55) میلی متر40,000
32کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق ویزیتی ( 10 روزه) 8/5*4/8 سانتی متر44,000
33کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق طرح موج ( 10 روزه )9*6 سانتی متر52,500
34کارت ویزیت فرم دورگردلمینت مات ( تحویل 7 روزه )9*6 سانتی متر71,500
35کارت ویزیت فرم دورگردلمینت مات ( تحویل 2 روزه )9*6 سانتی متر75,000
36کارت ویزیت فرم دورگردلمینت مات مربع ( تحویل 10 روزه )مربع (55*55) میلی متر49,500
37کارت ویزیت فرم دورگردلمینت مات ویزیتی (10 روزه )8/5*4/8 سانتی متر64,500
38کارت ویزیت فرم دورگردلمینت مات طرح موج ( 10 روزه)6*9 سانتی متر77,000
39کارت ویزیت فرم دورگردطلا کارت لمینت براق ( 20 روزه )9*6 سانتی متر115,500
40کارت ویزیت فرم دورگردطلا کارت لمینت مات ( 20 روزه )9*6 سانتی متر137,500
41کارت ویزیت فرم دورگردلمینت برجسته طلاکوب9*6 سانتی متر92,500
42کارت ویزیت فرم دورگردسلفون مات مخملی طلاکوب ( تحویل 15 روز )9*6 سانتی متر108,000
43کارت ویزیت فرم دورگردلمینت برجسته (7 روزه) 9*6 سانتی متر49,500
44کارت ویزیت فرم دورگردلمینت برجسته ( تحویل 3روزه ) 9*6 سانتی متر64,000
45کارت ویزیت فرم دورگردلمینت برجسته ویزیتی (10 روزه) 8/5*4/8 سانتی متر45,500
46کارت ویزیت فرم دورگردلمینت برجسته مربع (10 روزه) مربع (55*55) میلی متر46,000
47کارت ویزیت فرم دورگردسلفون مات دورگرد ( 7 روزه ) 9*6 سانتی متر34,500
48کارت ویزیت فرم دورگردسلفون براق دورگرد (7 روزه )9*6 سانتی متر34,500
49کارت ویزیت فرم دورگردسلفون مات دورگرد ( 2 روزه )9*6 سانتی متر38,500
50فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1023,500
51فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2046,500
52فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*2992,500
53فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B637,500
54فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B575,000
55فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4150,000
56فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی پاکت ملخی137,500
57فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی َA5 پاکت163,000
58فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی A4پاکت 280,000
59فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*2034,500
60فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2068,500
61فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29136,500
62فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B655,000
63فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5110,000
64فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4220,000
65فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1035,500
66فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه14/5*20 A571,000
67فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B655,000
68فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5110,000
69فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4220,000
70فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددیپاکت ملخی214,500
71فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددیَA5 پاکت253,000
72فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددیA4 20*29473,000
73فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1044,000
74فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2088,000
75فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29176,000
76فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B671,500
77فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5143,000
78فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4286,000
79فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1066,000
80فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*20132,000
81فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29264,000
82فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B699,000
83فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5198,000
84فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4493,000
85فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددیپاکت ملخی401,500
86فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددیَA5 پاکت583,000
87فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددیA4پاکت946,000
88فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1077,000
89فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*20154,000
90فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29308,000
91فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B6123,500
92فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5246,500
93فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4418,000
94فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/524,500
95فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*2148,500
96فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*21108,000
97فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B640,000
98فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B579,500
99فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4158,500
100فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی تحریر 80پاکت ملخی110,000
101فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی تحریر 80A5 پاکت148,500
102فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی تحریر 80A4پاکت269,500
103فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1029,000
104فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/537,500
105فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2057,500
106فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*2175,000
107فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29114,500
108فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*21152,000
109فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B647,000
110کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات یکرو ( تحویل 2 روزه )8/5*4/8 سانتی متر14,500
111کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات دورو ( تحویل 3 روزه )8/5*4/8 سانتی متر19,500
112کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات یکرو ( تحویل 1 روزه )8/5*4/8 سانتی متر16,000
113کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات دو رو ( تحویل 1 روزه )8/5*4/8 سانتی متر20,000
114فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1025,500
115فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2051,000
116فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29101,500
117فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/532,000
118فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*2164,000
119فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*21128,000
120فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B640,000
121فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B579,500
122فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4158,500
123فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددی تحریر 80پاکت ملخی159,500
124فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددی تحریر 80A5 پاکت220,000
125فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددی تحریر 80A4پاکت401,500
126فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1036,500
127فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2073,000
128فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29145,500
129فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/548,500
130فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*2188,000
131فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*21176,000
132فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B660,500
133فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5121,000
134فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4242,000
135فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1046,500
136فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2092,500
137فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29185,000
138فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/555,000
139فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*21110,000
140فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*21220,000
141فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B671,500
142فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5143,000
143فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4286,000
144فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددی تحریر 80پاکت ملخی308,000
145فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددی تحریر 80A5 پاکت407,000
146فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددی تحریر 80A4پاکت748,000
147فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*2055,000
148فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*20110,000
149فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29220,000
150فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/563,000
151فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*21125,500
152فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*21253,000
153فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B675,000
154فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5150,000
155فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4295,000
156فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل2الی 3روزهتراکت گلاسه 120گرمی یکرو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 3 روزه )A6 14/5*1076,000
157فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل2الی 3روزهتراکت گلاسه 120گرمی یکرو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 3 روزه )A5 14/5*20124,000
158فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل2الی 3روزهتراکت گلاسه 120گرمی یکرو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 3 روزه )A4 20*29248,000
159فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل2الی 3روزهتراکت گلاسه 120گرمی دورو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 3 روزه )A6 14/5*1070,000
160فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل2الی 3روزهتراکت گلاسه 120گرمی دورو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 3 روزه )A5 14/5*20140,000
161فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل2الی 3روزهتراکت گلاسه 120گرمی دورو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 3 روزه )A4 20*29280,000
162برچسب برچسب اموال تکرنگ5*1/5 میلیمتر44,000
163برچسب برچسب اموال چاپ رنگی15*50 میلیمتر 77,000
164برچسب برچسب گچی15*50 میلیمتر110,000
165برچسب اسکرچ زبرایی15*50 میلیمتر44,000
166برچسب اسکرچ اثر گذار15*50 میلیمتر55,000
167کارت ویزیت فرم عمومی لیبل با روکش سلفون ( 7 روزه )17/5*24 B5165,000
168فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددیA5 استاندارد 14/8*2171,500
169فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددیA4 استاندارد 29/7*21126,500
170فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددی29/7*42 A3253,000
171فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددی17/5*24 B582,500
172فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددی24*34 B4159,500
173فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/579,000
174فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددیA5 استاندارد 14/8*21104,500
175فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددیA4 استاندارد 29/7*21176,000
176فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی29/7*42 A3374,000
177فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی17/5*12B677,000
178فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی17/5*24 B5121,000
179فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی24*34 B4242,000
180فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی ) A5 استاندارد 14/8*2199,000
181فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی ) A4 استاندارد 29/7*21171,500
182فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی ) 29/7*42 A3330,000
183فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*24 B5110,000
184فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی ) 24*34 B4220,000
185فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A6 استاندارد 14/8*10/593,500
186فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A5 استاندارد 14/8*21137,500
187فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A4 استاندارد 29/7*21231,000
188فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )29/7*42 A3429,000
189فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*12B699,000
190فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*24 B5159,500
191فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )24*34 B4319,000
192فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی A5 استاندارد 14/8*21137,500
193فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی A4 استاندارد 29/7*21236,500
194فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی 29/7*42 A3440,000
195فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی 17/5*24 B5159,500
196فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی 24*34 B4319,000
197فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5121,000
198فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددیA5 استاندارد 14/8*21187,000
199فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددیA4 استاندارد 29/7*21308,000
200فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی29/7*42 A3555,500
201فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی17/5*12B6121,000
202فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی17/5*24 B5209,000
203فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی24*34 B4418,000
204فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 2000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/593,500
205فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 2000 عددیA5 استاندارد 14/8*21126,500
206فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 2000 عددیA4 استاندارد 29/7*21215,000
207فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی 29/7*42 A3420,000
208فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 2000 عددی17/5*12B6104,500
209فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 2000 عددی17/5*24 B5148,500
210فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 2000 عددی24*34 B4297,000
211فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 2000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5126,500
212فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 2000 عددیA5 استاندارد 14/8*21192,500
213فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 2000 عددیA4 استاندارد 29/7*21324,500
214فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 2000 عددی29/7*42 A3660,000
215فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 2000 عددی17/5*12B6137,500
216فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 2000 عددی17/5*24 B5214,500
217فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 2000 عددی24*34 B4451,000
218فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A6 استاندارد 14/8*10/5132,000
219فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A5 استاندارد 14/8*21181,500
220فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A4 استاندارد 29/7*21319,000
221فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )29/7*42 A3594,000
222فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*12B6132,000
223فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*24 B5198,000
224فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )24*34 B4407,000
225فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A6 استاندارد 14/8*10/5170,500
226فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A5 استاندارد 14/8*21253,000
227فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A4 استاندارد 29/7*21429,000
228فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )29/7*42 A3814,000
229فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*12B6187,000
230فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*24 B5297,000
231فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )24*34 B4583,000
232فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5165,000
233فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ3 نسخه تیراژ 2000 عددیA5 استاندارد 14/8*21253,000
234فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددیA4 استاندارد 29/7*21429,000
235فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی29/7*42 A3781,000
236فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی17/5*12B6198,000
237فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی17/5*24 B5286,000
238فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی24*34 B4555,500
239فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ3 نسخه تیراژ 2000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5231,000
240فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ3 نسخه تیراژ 2000 عددیA5 استاندارد 14/8*21341,000
241فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ3 نسخه تیراژ 2000 عددیA4 استاندارد 29/7*21550,000
242فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ3 نسخه تیراژ 2000 عددی29/7*42 A3924,000
243فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ3 نسخه تیراژ 2000 عددی17/5*12B6220,000
244فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ3 نسخه تیراژ 2000 عددی17/5*24 B5368,500
245فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5198,000
246فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددیA5 استاندارد 14/8*21302,500
247فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددیA4 استاندارد 29/7*21561,000
248فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددی29/7*42 A31,030,000
249فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی17/5*12B6220,000
250فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*24 B5352,000
251فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددی24*34 B4693,000
252فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5308,000
253فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددیA5 استاندارد 14/8*21456,500
254فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددیA4 استاندارد 29/7*21770,000
255فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی29/7*42 A31,485,000
256فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*12B6341,000
257فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*24 B5528,000
258فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی24*34 B41,090,000
259فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A6 استاندارد 14/8*10/5286,000
260فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A5 استاندارد 14/8*21440,000
261فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A4 استاندارد 29/7*21748,000
262فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )29/7*42 A31,397,000
263فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*12B6308,000
264فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*24 B5462,000
265فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )24*34 B4946,000
266فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A6 استاندارد 14/8*10/5418,000
267فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A5 استاندارد 14/8*21583,000
268فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A4 استاندارد 29/7*21968,000
269فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )29/7*42 A31,793,000
270فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*12B6410,000
271فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*24 B5610,000
272فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*24 B5610,000
273فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )24*34 B41,250,000
274فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5350,000
275فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددیA5 استاندارد 14/8*21485,000
276فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددیA4 استاندارد 29/7*21880,000
277فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددی29/7*42 A31,520,000
278فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*12B6400,000
279فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*24 B5550,000
280فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددی24*34 B41,130,000
281فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5550,000
282فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A5 استاندارد 14/8*21748,000
283فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددیA4 استاندارد 29/7*211,243,000
284فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی29/7*42 A31,958,000
285فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*12B6495,000
286فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*24 B5847,000
287فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی24*34 B41,628,000
288قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)تحریر 80 گرمی تک برگی تک رنگ چاپ فرم 3000 عددی104,500
289قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)تحریر 80 گرمی تک برگی تک رنگ چاپ فرم 6000 تایی176,000
290قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)تحریر 80 گرمی تک برگی تک رنگ چاپ فرم 9000 عددی242,000
291قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)تحریر 2 برگی تک رنگ چاپ( 80 گرمی سفید و زیر 60 الوان )فرم 3000 عددی154,000
292قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)تحریر 2 برگی تک رنگ چاپ( 80 گرمی سفید و زیر 60 الوان )فرم 6000 تایی286,000
293قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)تحریر 2 برگی تک رنگ چاپ( 80 گرمی سفید و زیر 60 الوان )فرم 9000 عددی396,000
294قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)کاربن لس 2 برگی تک رنگ چاپفرم 3000 عددی176,000
295قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)کاربن لس 2 برگی تک رنگ چاپفرم 6000 تایی319,000
296قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)کاربن لس 2 برگی تک رنگ چاپفرم 9000 عددی440,000
297قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)کاربن لس 3 برگی تک رنگ چاپفرم 3000 عددی214,500
298قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)کاربن لس 3 برگی تک رنگ چاپفرم 6000 تایی396,000
299قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)کاربن لس 3 برگی تک رنگ چاپفرم 9000 عددی539,000
300فاکتور چاپ افست( 80 گرمی سفید و زیر 60 گرمی ) فاکتور تک رنگ دونسخه 1000 تاییA5 استاندارد 14/8*2160,500
301فاکتور چاپ افست( 80 گرمی سفید و زیر 60 گرمی ) فاکتور تک رنگ دونسخه 1000 تاییA4 استاندارد 29/7*2199,000
302فاکتور چاپ افست( 80 گرمی سفید و زیر 60 گرمی ) فاکتور تک رنگ دونسخه 1000 تایی17/5*24 B582,500
303فاکتور چاپ افست( 80 گرمی سفید و زیر 60 گرمی ) فاکتور تک رنگ دونسخه 1000 تایی24*34 B4143,000
304فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*2192,500
305کارت ویزیت با برش و قالب خاص لمینت براق هم کار و هم قالب آپلود گردددولت 85 میلیمتر در 96 میلیمتر121,000
306فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29150,000
307کارت ویزیت فرم دورگردسلفون مات مخملی دورو دورگرد9*6 سانتی متر71,000