لیست قیمت

لیست قیمت

ردیف محصول فرم ابعاد قیمت (تومان)
1کارت ویزیت فرم عمومی سلفون براق یکرو ( تحویل 2 روزه)8/5*4/8 سانتی متر10,000
2کارت ویزیت فرم عمومی سلفون براق یکرو ( 1روزه)8/5*4/8 سانتی متر13,000
3کارت ویزیت فرم عمومی سلفون براق دورو ( تحویل 3 روزه )8/5*4/8 سانتی متر14,000
4کارت ویزیت فرم عمومی سلفون براق دورو(1روزه)8/5*4/8 سانتی متر15,000
5کارت ویزیت فرم عمومی گلاسه یووی یکرو(7 روزه) 8/5*4/8 سانتی متر11,000
6کارت ویزیت فرم عمومی گلاسه یووی یکرو(1روزه)8/5*4/8 سانتی متر12,500
7کارت ویزیت فرم عمومی گلاسه یووی دورو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر15,000
8کارت ویزیت فرم عمومی گلاسه یووی دورو(1 روزه)8/5*4/8 سانتی متر16,000
9کارت ویزیت فرم عمومی کتان امباس یکرو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر14,000
10کارت ویزیت فرم عمومی کتان امباس یک رو (1روزه)8/5*4/8 سانتی متر16,000
11کارت ویزیت فرم عمومی کتان امباس دو رو (7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر16,000
12کارت ویزیت فرم عمومی کتان امباس دو رو (1 روزه)8/5*4/8 سانتی متر18,000
13کارت ویزیت فرم عمومی کتان آلمان یکرو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر19,000
14کارت ویزیت فرم عمومی کتان آلمان یکرو(2 روزه)8/5*4/8 سانتی متر21,000
15کارت ویزیت فرم عمومی کتان آلمان دورو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر24,000
16کارت ویزیت فرم عمومی کتان آلمان دو رو(2 روزه)8/5*4/8 سانتی متر26,000
17کارت ویزیت فرم عمومی سوسماری یکرو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر18,000
18کارت ویزیت فرم عمومی سوسماری دو رو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر20,000
19کارت ویزیت فرم عمومی کتان پلاستیک یکرو(10 روزه)8/5*4/8 سانتی متر24,000
20کارت ویزیت فرم عمومی کتان پلاستیک دورو(10 روزه)8/5*4/8 سانتی متر26,000
21کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات مخملی یکرو ( تحویل 10 روزه )8/5*4/8 سانتی متر33,000
22کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات مخملی دو رو ( تحویل 10 روزه )8/5*4/8 سانتی متر39,000
23برچسب لیبل یووی (7 روزه )8/5*4/8 سانتی متر13,500
24برچسب لیبل یووی (2 روزه )8/5*4/8 سانتی متر14,500
25برچسب لیبل با روکش سلفون ( 7 روزه )8/5*4/8 سانتی متر14,000
26برچسب لیبل سلفون براق(2 روزه )8/5*4/8 سانتی متر15,000
27برچسب لیبل متالایز ( 15 روزه) 8/5*4/8 سانتی متر75,000
28برچسب لیبل شیشه ای خوانا ( 7 روزه )8/5*4/8 سانتی متر55,000
29برچسب لیبل شیشه ای ناخوانا ( 7 روزه )8/5*4/8 سانتی متر55,000
30کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق ( 7 روزه )9*6 سانتی متر40,000
31کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق (5 روزه )9*6 سانتی متر42,000
32کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق ( 2روزه )9*6 سانتی متر50,000
33کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق مربع ( 10 روزه )مربع (55*55) میلی متر35,000
34کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق ویزیتی ( 10 روزه) 8/5*4/8 سانتی متر38,000
35کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق طرح موج ( 10 روزه )9*6 سانتی متر45,000
36کارت ویزیت فرم دورگردلمینت مات ( تحویل 7 روزه )9*6 سانتی متر62,000
37کارت ویزیت فرم دورگردلمینت مات ( تحویل 2 روزه )9*6 سانتی متر68,000
38کارت ویزیت فرم دورگردلمینت مات مربع ( تحویل 10 روزه )مربع (55*55) میلی متر45,000
39کارت ویزیت فرم دورگردلمینت مات ویزیتی (10 روزه )8/5*4/8 سانتی متر56,000
40کارت ویزیت فرم دورگردلمینت مات طرح موج ( 10 روزه)6*9 سانتی متر65,000
41کارت ویزیت فرم دورگردطلا کارت لمینت براق ( 20 روزه )9*6 سانتی متر98,000
42کارت ویزیت فرم دورگردطلا کارت لمینت مات ( 20 روزه )9*6 سانتی متر112,000
43کارت ویزیت فرم دورگردلمینت برجسته طلاکوب9*6 سانتی متر78,000
44کارت ویزیت فرم دورگردسلفون مات دورگرد طلاکوب9*6 سانتی متر55,000
45کارت ویزیت فرم دورگردسلفون مات مخملی طلاکوب ( تحویل 15 روز )9*6 سانتی متر95,000
46کارت ویزیت فرم دورگردلمینت برجسته (7 روزه) 9*6 سانتی متر42,000
47کارت ویزیت فرم دورگردلمینت برجسته ( تحویل 3روزه ) 9*6 سانتی متر58,000
48کارت ویزیت فرم دورگردلمینت برجسته ویزیتی (10 روزه) 8/5*4/8 سانتی متر38,000
49کارت ویزیت فرم دورگردلمینت برجسته مربع (10 روزه) مربع (55*55) میلی متر38,000
50کارت ویزیت فرم دورگردسلفون مات دورگرد ( 7 روزه ) 9*6 سانتی متر29,000
51کارت ویزیت فرم دورگردسلفون براق دورگرد (7 روزه )9*6 سانتی متر29,000
52کارت ویزیت فرم دورگردسلفون مات دورگرد ( 2 روزه )9*6 سانتی متر35,000
53فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1020,000
54فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2040,000
55فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*2980,000
56فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B632,000
57فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B560,000
58فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4120,000
59فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی پاکت ملخی125,000
60فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی َA5 پاکت135,000
61فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی A4پاکت 250,000
62فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*2029,000
63فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2057,000
64فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29115,000
65فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B645,000
66فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B590,000
67فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4180,000
68فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1026,000
69فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه14/5*20 A552,000
70فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B644,000
71فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B588,000
72فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4176,000
73فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددیپاکت ملخی188,000
74فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددیَA5 پاکت230,000
75فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددیA4 20*29400,000
76فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1037,500
77فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2075,000
78فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29140,000
79فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B660,000
80فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5120,000
81فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4240,000
82فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1055,000
83فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*20110,000
84فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29220,000
85فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B680,000
86فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5160,000
87فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4320,000
88فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددیپاکت ملخی365,000
89فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددیَA5 پاکت530,000
90فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددیA4پاکت840,000
91فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1060,000
92فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*20120,000
93فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29240,000
94فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B695,000
95فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5190,000
96فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4380,000
97فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1016,500
98فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/522,000
99فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2032,000
100فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*2144,000
101فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*2198,000
102فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B636,000
103فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B572,000
104فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4144,000
105فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی تحریر 80پاکت ملخی98,000
106فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی تحریر 80A5 پاکت1,350,000
107فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی تحریر 80A4پاکت210,000
108فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1026,000
109فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/534,000
110فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2052,000
111فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*2168,000
112فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29104,000
113فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*21138,000
114فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B636,000
115فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B572,000
116فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4144,000
117کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات یکرو ( تحویل 2 روزه )8/5*4/8 سانتی متر10,500
118کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات دورو ( تحویل 3 روزه )8/5*4/8 سانتی متر14,500
119کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات یکرو ( تحویل 1 روزه )8/5*4/8 سانتی متر11,000
120کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات دو رو ( تحویل 1 روزه )8/5*4/8 سانتی متر16,000
121فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1023,000
122فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2046,000
123فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*2992,000
124فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/529,000
125فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*2158,000
126فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*21116,000
127فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B630,500
128فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B561,000
129فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4122,000
130فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددی تحریر 80پاکت ملخی135,000
131فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددی تحریر 80A5 پاکت175,000
132فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددی تحریر 80A4پاکت340,000
133فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1033,000
134فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2066,000
135فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29132,000
136فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/540,000
137فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*2180,000
138فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*21160,000
139فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B645,000
140فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B590,000
141فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4180,000
142فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1040,000
143فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2080,000
144فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29160,000
145فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/550,000
146فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*21100,000
147فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*21200,000
148فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B655,000
149فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5110,000
150فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4220,000
151فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددی تحریر 80پاکت ملخی250,000
152فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددی تحریر 80A5 پاکت340,000
153فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددی تحریر 80A4پاکت650,000
154فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*2047,500
155فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2095,000
156فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29192,000
157فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/557,000
158فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*21114,000
159فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*21230,000
160فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B668,000
161فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5136,000
162فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4268,000
163فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت گلاسه 135 گرمی یکرو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 2 روزه )A6 14/5*1062,000
164فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت گلاسه 135 گرمی یکرو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 2 روزه )A5 14/5*20124,000
165فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت گلاسه 135 گرمی یکرو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 2 روزه )A4 20*29248,000
166فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت گلاسه 135 گرمی دورو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 2 روزه )A6 14/5*1070,000
167فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت گلاسه 135 گرمی دورو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 2 روزه )A5 14/5*20140,000
168فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت گلاسه 135 گرمی دورو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 2 روزه )A4 20*29280,000
169برچسب برچسب اموال تکرنگ5*1/5 میلیمتر40,000
170چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 60 گرمی الوان یکرو 1000 عددی A6 استاندارد 14/8*10/510,000
171چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 60 گرمی الوان یکرو 1000 عددی A5 استاندارد 14/8*2115,000
172چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 60 گرمی الوان یکرو 1000 عددی 21*29/7 A425,000
173چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 60 گرمی الوان 2000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/515,000
174چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 60 گرمی الوان 2000 عددیA5 استاندارد 14/8*2122,000
175چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 60 گرمی الوان 2000 عددیA4 استاندارد 29/7*2134,000
176چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 60 گرمی الوان 5000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/530,000
177چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 60 گرمی الوان 5000 عددیA5 استاندارد 14/8*2145,000
178چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 60 گرمی الوان 5000 عددیA4 استاندارد 29/7*2185,000
179چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 80 گرمی یکرو 1000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/514,000
180چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 80 گرمی یکرو 1000 عددیA5 استاندارد 14/8*2117,000
181چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 80 گرمی یکرو 1000 عددیA4 استاندارد 29/7*2130,000
182چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 80 گرمی دورو 1000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/520,000
183چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 80 گرمی دورو 1000 عددیA5 استاندارد 14/8*2130,000
184چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 80 گرمی دورو 1000 عددیA4 استاندارد 29/7*2157,500
185چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 80 گرمی یکرو 5000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/538,000
186چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 80 گرمی یکرو 5000 عددیA5 استاندارد 14/8*2168,500
187چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 80 گرمی یکرو 5000 عددیA4 استاندارد 29/7*21130,000
188چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 80 گرمی دورو 5000 عددیاستاندارد 10/5*14/8 A648,000
189چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 80 گرمی دورو 5000 عددیاستاندارد 21*14/8 A578,500
190چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 80 گرمی دورو 5000 عددیاستاندارد 21*29/7 A4145,000
191چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 80 گرمی فسفری خارجی 5000 عددی یکرواستاندارد 10/5*14/8 A660,000
192چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 80 گرمی فسفری خارجی 5000 عددی یکرواستاندارد 21*14/8 A5120,000
193چاپ تک رنگ ریسوگراففرم 80 گرمی فسفری خارجی 5000 عددی یکرواستاندارد 21*29/7 A4210,000
194برچسب برچسب اموال چاپ رنگی15*50 میلیمتر 70,000
195برچسب برچسب گچی15*50 میلیمتر100,000
196برچسب اسکرچ زبرایی15*50 میلیمتر40,000
197برچسب اسکرچ اثر گذار15*50 میلیمتر50,000
198چاپ تک رنگ ریسوگرافپاکت ملخی مبین تک رنگ چاپ9*19 سایز طراحی70,000
199چاپ تک رنگ ریسوگرافپاکت 80 گرمی مبین تک رنگ چاپ A418*25 چاپ160,000
200ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)فولدر ( گلاسه 300 گرم با روکش سلفون براق / مات )A4 استاندارد 29/7*21800,000
201ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)فولدر ( گلاسه 300 گرم با روکش سلفون براق / مات )A5 استاندارد 14/8*21600,000
202ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)فولدر ( گلاسه 300 گرم با روکش سلفون براق / مات همراه با یووی موضعی )A4 استاندارد 29/7*21950,000
203ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)فولدر ( گلاسه 300 گرم با روکش سلفون براق / مات همراه با یووی موضعی )A5 استاندارد 14/8*21750,000
204ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ 3 لت29/7*63( گلاسه 300 گرم با روکش سلفون براق / مات )A4 استاندارد 29/7*21800,000
205ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ 3 لت29/7*63( گلاسه 300 گرم با روکش سلفون براق / مات همراه با یووی)A4 استاندارد 29/7*211,050,000
206ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش یووی یکروA4 استاندارد 29/7*21175,000
207ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش یووی یکرو24*34 B4185,000
208ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش یووی یکروA5 استاندارد 14/8*2190,000
209ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش یووی یکرو17/5*24 B5100,000
210ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش یووی دوروA5 استاندارد 14/8*21140,000
211ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش یووی دوروA4 استاندارد 29/7*21280,000
212ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش یووی دورو17/5*24 B5150,000
213ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش یووی دورو24*34 B4300,000
214ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش سلفون مات یکروA5 استاندارد 14/8*21105,000
215ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش سلفون مات یکروA4 استاندارد 29/7*21210,000
216ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش سلفون مات یکرو17/5*24 B5115,000
217ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش سلفون مات یکرو24*34 B4225,000
218ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش سلفون مات دوروA5 استاندارد 14/8*21145,000
219ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش سلفون مات دوروA4 استاندارد 29/7*21290,000
220ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش سلفون مات دورو17/5*24 B5160,000
221ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش سلفون مات دورو24*34 B4300,000
222ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش سلفون براق یکروA5 استاندارد 14/8*2198,500
223ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش سلفون براق یکروA4 استاندارد 29/7*21196,000
224ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش سلفون براق یکرو17/5*24 B5100,000
225ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش سلفون براق یکرو24*34 B4200,000
226ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش سلفون براق دوروA5 استاندارد 14/8*21145,000
227ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش سلفون براق یکروA4 استاندارد 29/7*21290,000
228ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش سلفون براق دورو17/5*24 B5148,000
229ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ با روکش سلفون براق دورو24*34 B4298,000
230ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ کتان امباس24*34 B4300,000
231ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ کتان امباس17/5*24 B5150,000
232ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ کتان امباس دورو 17/5*24 B5170,000
233ست اداری ( فولدر ، پوشه ، پاکت ، سربرگ و ...)کاتالوگ کتان امباس دورو 24*34 B4340,000
234برچسب لیبل با روکش سلفون ( 7 روزه )17/5*24 B5150,000
235فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددیA5 استاندارد 14/8*2165,000
236فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددیA4 استاندارد 29/7*21115,000
237فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددی29/7*42 A3230,000
238فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددی17/5*24 B575,000
239فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددی24*34 B4145,000
240فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/565,000
241فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددیA5 استاندارد 14/8*2195,000
242فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددیA4 استاندارد 29/7*21160,000
243فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی29/7*42 A3340,000
244فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی17/5*12B670,000
245فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی17/5*24 B5110,000
246فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی24*34 B4220,000
247فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی ) A5 استاندارد 14/8*2190,000
248فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی ) A4 استاندارد 29/7*21155,000
249فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی ) 29/7*42 A3300,000
250فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی ) 17/5*24 B5100,000
251فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی ) 24*34 B4200,000
252فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A6 استاندارد 14/8*10/585,000
253فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A5 استاندارد 14/8*21125,000
254فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A4 استاندارد 29/7*21210,000
255فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )29/7*42 A3390,000
256فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*12B690,000
257فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*24 B5145,000
258فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )24*34 B4290,000
259فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی A5 استاندارد 14/8*21125,000
260فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی A4 استاندارد 29/7*21215,000
261فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی 29/7*42 A3400,000
262فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی 17/5*24 B5145,000
263فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی 24*34 B4290,000
264فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5110,000
265فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددیA5 استاندارد 14/8*21170,000
266فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددیA4 استاندارد 29/7*21280,000
267فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی29/7*42 A3505,000
268فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی17/5*12B6110,000
269فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی17/5*24 B5190,000
270فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی24*34 B4380,000
271فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 2000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/585,000
272فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 2000 عددیA5 استاندارد 14/8*21115,000
273فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 2000 عددیA4 استاندارد 29/7*21215,000
274فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی 29/7*42 A3420,000
275فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 2000 عددی17/5*12B695,000
276فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 2000 عددی17/5*24 B5135,000
277فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 2000 عددی24*34 B4270,000
278فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 2000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5115,000
279فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 2000 عددیA5 استاندارد 14/8*21175,000
280فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 2000 عددیA4 استاندارد 29/7*21295,000
281فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 2000 عددی29/7*42 A3600,000
282فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 2000 عددی17/5*12B6125,000
283فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 2000 عددی17/5*24 B5195,000
284فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 2000 عددی24*34 B4410,000
285فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A6 استاندارد 14/8*10/5120,000
286فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A5 استاندارد 14/8*21165,000
287فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A4 استاندارد 29/7*21290,000
288فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )29/7*42 A3540,000
289فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*12B6120,000
290فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*24 B5180,000
291فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )24*34 B4370,000
292فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A6 استاندارد 14/8*10/5155,000
293فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A5 استاندارد 14/8*21230,000
294فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A4 استاندارد 29/7*21390,000
295فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )29/7*42 A3740,000
296فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*12B6170,000
297فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*24 B5270,000
298فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )24*34 B4530,000
299فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5150,000
300فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددیA5 استاندارد 14/8*21230,000
301فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددیA4 استاندارد 29/7*21390,000
302فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی29/7*42 A3710,000
303فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی17/5*12B6180,000
304فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی17/5*24 B5260,000
305فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی24*34 B4505,000
306فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ3 نسخه تیراژ 2000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5210,000
307فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ3 نسخه تیراژ 2000 عددیA5 استاندارد 14/8*21310,000
308فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ3 نسخه تیراژ 2000 عددیA4 استاندارد 29/7*21500,000
309فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ3 نسخه تیراژ 2000 عددی29/7*42 A3840,000
310فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ3 نسخه تیراژ 2000 عددی17/5*12B6200,000
311فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ3 نسخه تیراژ 2000 عددی17/5*24 B5335,000
312فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5180,000
313فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددیA5 استاندارد 14/8*21275,000
314فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددیA4 استاندارد 29/7*21510,000
315فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددی29/7*42 A3930,000
316فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی17/5*12B6200,000
317فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*24 B5320,000
318فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددی24*34 B4630,000
319فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5280,000
320فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددیA5 استاندارد 14/8*21415,000
321فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددیA4 استاندارد 29/7*21700,000
322فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی29/7*42 A31,350,000
323فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*12B6310,000
324فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*24 B5480,000
325فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی24*34 B4990,000
326فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A6 استاندارد 14/8*10/5260,000
327فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A5 استاندارد 14/8*21400,000
328فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A4 استاندارد 29/7*21680,000
329فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )29/7*42 A31,270,000
330فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*12B6280,000
331فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*24 B5420,000
332فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )24*34 B4860,000
333فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A6 استاندارد 14/8*10/5380,000
334فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A5 استاندارد 14/8*21530,000
335فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A4 استاندارد 29/7*21880,000
336فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )29/7*42 A31,630,000
337فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*12B6410,000
338فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*24 B5610,000
339فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*24 B5610,000
340فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )24*34 B41,250,000
341فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5350,000
342فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددیA5 استاندارد 14/8*21485,000
343فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددیA4 استاندارد 29/7*21880,000
344فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددی29/7*42 A31,520,000
345فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*12B6400,000
346فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*24 B5550,000
347فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددی24*34 B41,130,000
348فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5500,000
349فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A5 استاندارد 14/8*21680,000
350فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددیA4 استاندارد 29/7*211,130,000
351فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی29/7*42 A31,780,000
352فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*12B6450,000
353فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*24 B5770,000
354فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی24*34 B41,480,000
355قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)تحریر 80 گرمی تک برگی تک رنگ چاپ فرم 3000 عددی95,000
356قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)تحریر 80 گرمی تک برگی تک رنگ چاپ فرم 6000 تایی160,000
357قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)تحریر 80 گرمی تک برگی تک رنگ چاپ فرم 9000 عددی220,000
358قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)تحریر 2 برگی تک رنگ چاپ( 80 گرمی سفید و زیر 60 الوان )فرم 3000 عددی140,000
359قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)تحریر 2 برگی تک رنگ چاپ( 80 گرمی سفید و زیر 60 الوان )فرم 6000 تایی260,000
360قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)تحریر 2 برگی تک رنگ چاپ( 80 گرمی سفید و زیر 60 الوان )فرم 9000 عددی360,000
361قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)کاربن لس 2 برگی تک رنگ چاپفرم 3000 عددی160,000
362قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)کاربن لس 2 برگی تک رنگ چاپفرم 6000 تایی290,000
363قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)کاربن لس 2 برگی تک رنگ چاپفرم 9000 عددی400,000
364قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)کاربن لس 3 برگی تک رنگ چاپفرم 3000 عددی195,000
365قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)کاربن لس 3 برگی تک رنگ چاپفرم 6000 تایی360,000
366قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)کاربن لس 3 برگی تک رنگ چاپفرم 9000 عددی490,000
367فاکتور چاپ افست( 80 گرمی سفید و زیر 60 گرمی ) فاکتور تک رنگ دونسخه 1000 تاییA5 استاندارد 14/8*2155,000
368فاکتور چاپ افست( 80 گرمی سفید و زیر 60 گرمی ) فاکتور تک رنگ دونسخه 1000 تاییA4 استاندارد 29/7*2190,000
369فاکتور چاپ افست( 80 گرمی سفید و زیر 60 گرمی ) فاکتور تک رنگ دونسخه 1000 تایی17/5*24 B575,000
370فاکتور چاپ افست( 80 گرمی سفید و زیر 60 گرمی ) فاکتور تک رنگ دونسخه 1000 تایی24*34 B4130,000
371فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*2184,000
372جعبه گسترده ( بدون احتساب هزینه قالب و جعبه چسبانی ) گلاسه ۱۵۰ گرم + ۴ رنگ چاپ افست + روکش سلفون + لمینت با ورق ۳ لایه ای فلوت سفید + دایکات 1000 عددیبا گستردگی ۳۵ در ۳۳ یا ۴۵ در۳۰1,300,000
373جعبه گسترده ( بدون احتساب هزینه قالب و جعبه چسبانی ) گلاسه ۱۵۰ گرم + ۴ رنگ چاپ افست + روکش سلفون + لمینت با ورق ۳ لایه ای فلوت سفید + دایکات 1000 عددیبا گستردگی ۵۰ در ۳۵ یا ۶۰ در۳۰1,400,000
374جعبه گسترده ( بدون احتساب هزینه قالب و جعبه چسبانی ) گلاسه ۱۵۰ گرم + ۴ رنگ چاپ افست + روکش سلفون + لمینت با ورق ۳ لایه ای فلوت سفید + دایکات 1000 عددیبا گستردگی ۷۰ در ۳۳ یا ۶۵ در۳۵1,600,000
375جعبه گسترده ( بدون احتساب هزینه قالب و جعبه چسبانی ) گلاسه ۱۵۰ گرم + ۴ رنگ چاپ افست + روکش سلفون + لمینت با ورق ۳ لایه ای فلوت سفید + دایکات 1000 عددیبا گستردگی ۶۰ در 451,700,000
376جعبه گسترده ( بدون احتساب هزینه قالب و جعبه چسبانی ) گلاسه ۱۵۰ گرم + ۴ رنگ چاپ افست + روکش سلفون + لمینت با ورق ۳ لایه ای فلوت سفید + دایکات 1000 عددیبا گستردگی ۷۰ در 502,000,000
377جعبه گسترده ( بدون احتساب هزینه قالب و جعبه چسبانی ) گلاسه ۱۵۰ گرم + ۴ رنگ چاپ افست + روکش سلفون + لمینت با ورق ۳ لایه ای فلوت سفید + دایکات 1000 عددیبا گستردگی ۹۰ در ۶۰3,300,000
378جعبه گسترده ( بدون احتساب هزینه قالب و جعبه چسبانی ) گلاسه ۱۵۰ گرم + ۴ رنگ چاپ افست + روکش سلفون + لمینت با ورق ۳ لایه ای فلوت سفید + دایکات 1000 عددیبا گستردگی ۱۰۰ در 703,800,000
379کارت ویزیت با برش و قالب خاص لمینت براق هم کار و هم قالب آپلود گردددولت 85 میلیمتر در 96 میلیمتر90,000