لیست قیمت

لیست قیمت

ردیف محصول فرم ابعاد قیمت (تومان)
1کارت ویزیتسلفون براق یکرو (3 روزه)4.8*8.59,000
2کارت ویزیتسلفون براق دورو(4 روزه) 8.5*4.814,000
3کارت ویزیتسلفون مات یکرو (3 روزه)8.5*4.89,500
4کارت ویزیتسلفون مات دورو(4 روزه)8.5*4.814,500
5کارت ویزیتکتان امباس یکرو(5روزه)8.5*4.814,000
6کارت ویزیتکتان امباس دورو(5روزه)8.5*4.816,000
7کارت ویزیتکتان آلمان یـــکرو(7روزه) 8.5*4.821,000
8کارت ویزیتکتان آلمان دورو(7روزه)8.5*4.824,000
9کارت ویزیتلیبل ( بدون روکش ) 4 روزه8.5*4.813,000
10کارت ویزیتلیبل ( با روکش سلفون )4تا5 روزه8.5*4.814,000
11کارت ویزیتسوسماری یکرو 8.5*4.817,000
12کارت ویزیتسوسماری دورو8.5*4.819,000
13کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری سلفون براق دورگرد ( دو رو )9*625,000
14کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری سلفون مات دورگرد ( دو رو )9*626,000
15کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری کتان امباس دورگرد ( دو رو )9*630,000
16کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری لمینت براق دورگرد ( دورو )9*642,000
17کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری لمینت مات دورگرد ( دورو )9*664,000
18کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری لمینت برجسته دورگرد ( دورو )9*644,000
19فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ( دورو )9*675,000
20فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس لمینت بــراق دورگرد طلاکوب ( دورو )9*690,000
21فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس لمینت مات دورگرد طلاکوب ( دورو )9*6110,000
22کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری لمینت براق ویزیتی دورگرد ( دورو )8.5*4.835,000
23کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری لمینت مات ویزیتی دورگرد ( دورو )8.5*4.858,000
24کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری لمینت برجسته مربع دورگرد ( دورو )6*635,000
25فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس ( عددی 1000 ) کارت پی وی سی 500 میکرون مات9*6160,000
26فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس ( عددی 500) کارت پی وی سی 500 میکرون مات9*695,000
27فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس ( عددی 1000 ) کارت پی وی سی 760 میکرون براق9*6380,000
28فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس ( عددی 500 ) کارت پی وی سی 760 میکرون براق9*6230,000
29کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری کارت ویزیت آهنربایی (9*6)9*6200,000
30کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری کارت ویزیت آهنربایی (9*6) با قالب طرح دار9*6230,000
31فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکروA6 (10*14.5)17,500
32فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(14.5*20)A535,000
33فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(20*29)A465,000
34فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(21*29.7)A4استاندارد79,000
35فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دوروA6 (10*14.5)25,000
36فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(14.5*20)A550,000
37فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(20*29)A495,000
38فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دوروسایز استاندارد(21*14.8)A562,000
39فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(21*29.7)A4استاندارد125,000
40فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر یکروA6 (10*14.5)22,000
41فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(14.5*20)A542,500
42فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(20*29)A485,000
43فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر یکروسایز استاندارد(21*14.8)A552,000
44فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(21*29.7)A4استاندارد116,000
45فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دوروA6 (10*14.5)25,000
46فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(14.5*20)A555,000
47فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(20*29)A4110,000
48فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دوروسایز استاندارد(21*14.8)A570,000
49فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(21*29.7)A4استاندارد138,000
50فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکروA6 (10*14.5)40,000
51فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(14.5*20)A578,000
52فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(20*29)A4155,000
53فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکروسایز استاندارد(21*14.8)A588,000
54فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(21*29.7)A4استاندارد165,000
55فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دوروA6 (10*14.5)45,000
56فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(14.5*20)A590,000
57فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(20*29)A4180,000
58فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دوروسایز استاندارد(21*14.8)A5105,000
59فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(21*29.7)A4استاندارد200,000
60پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 1000 عددیملخی ( 22*11)98,000
61پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 1000 عددی(14.5*20)A5130,000
62پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 1000 عددی(20*29)A4210,000
63پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 2000 عددی ملخی ( 22*11)135,000
64پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 2000 عددی (14.5*20)A5160,000
65پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 2000 عددی (20*29)A4270,000
66پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 5000 عددیملخی ( 22*11)240,000
67پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 5000 عددی(14.5*20)A5335,000
68پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 5000 عددی(20*29)A4520,000
69پاکت تحریر 100 گرمی تحویل 7 الی 12 روزهتحریر100 گرمی فرم 1000 عددیملخی ( 22*11)125,000
70پاکت تحریر 100 گرمی تحویل 7 الی 12 روزهتحریر100 گرمی فرم 1000 عددی(14.5*20)A5155,000
71پاکت تحریر 100 گرمی تحویل 7 الی 12 روزهتحریر100 گرمی فرم 1000 عددی(20*29)A4260,000
72پاکت کتان 120 گرمی تحویل 7 الی 12 روزه کتان 120 گرمی فرم 1000 عددی ملخی ( 22*11)145,000
73پاکت کتان 120 گرمی تحویل 7 الی 12 روزه کتان 120 گرمی فرم 1000 عددی (14.5*20)A5155,000
74پاکت کتان 120 گرمی تحویل 7 الی 12 روزه کتان 120 گرمی فرم 1000 عددی (20*29)A4265,000
75پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 1000 عددیملخی ( 22*11)125,000
76پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 1000 عددی(14.5*20)A5150,000
77پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 1000 عددی(20*29)A4230,000
78پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 2000 عددیملخی ( 22*11)195,000
79پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 2000 عددی(14.5*20)A5230,000
80پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 2000 عددی(20*29)A4380,000
81پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 5000 عددیملخی ( 22*11)365,000
82پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 5000 عددی(14.5*20)A5530,000
83پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 5000 عددی(20*29)A4720,000
84فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA6 (10*14.5)25,000
85فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA6 (10*14.5)19,000
86فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA5 (14.5*20)38,500
87فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA4(20*29)75,000
88فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA5 (14.5*20)50,000
89فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA4(20*29)100,000
90فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA6 (10*14.5)30,000
91فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA5 (14.5*20)60,000
92فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA4(20*29)110,000
93فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA6 (10*14.5)40,000
94فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA5 (14.5*20)75,000
95فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA4(20*29)140,000
96فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA6 (10*14.5)53,000
97فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA5 (14.5*20)105,000
98فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA4(20*29)210,000
99فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA6 (10*14.5)60,000
100فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA5 (14.5*20)120,000
101فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA4(20*29)240,000
102فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120 گرمی یکروA6 (10*14.5)48,000
103فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120 گرمی یکروA5 (14.5*20)95,000
104فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120 گرمی یکروA4(20*29)190,000
105فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120گرمی دوروA6 (10*14.5)57,500
106فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120گرمی دوروA5 (14.5*20)110,000
107فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120گرمی دوروA4(20*29)220,000
108فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه لمینت براق ( 1 روزه )9*652,000
109فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه لمینت مات ( تحویل 1 روزه )9*672,000
110کارت ویزیت CD & DVD لیبل122 * 122 95,000
111فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دورو35 * 50485,000
112کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری لمینت براق دورگرد مربع 6*635,000
113کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری لمینت مات دورگرد مربع6*645,000
114فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس لمینت برجسته مربع دورگرد طلاکوب ( دورو )6*648,000
115فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس سلفون مات دورگرد طلاکوب( دو رو )9*655,000
116ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات5 *8 * 11700,000
117ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 20 *15850,000
118ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 26 *16800,000
119ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 16 *26850,000
120ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات10 *22 *241,050,000
121ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 37 *241,400,000
122ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات8 * 35 *251,300,000
123ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 39 *251,300,000
124ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 301,600,000
125ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 30 دو طرح مختلف 1,800,000
126ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 311,600,000
127ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 31 دو طرح مختلف 1,800,000
128ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 352,000,000
129ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 35 دو طرح مختلف2,200,000
130ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 542,000,000
131ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 54 دو طرح مختلف 2,200,000
132ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات5 *8 * 11800,000
133ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 20 *15900,000
134ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 26 *16850,000
135ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 16 *26900,000
136ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات10 *22 *241,100,000
137ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 37 *241,500,000
138ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات8 * 35 *251,400,000
139ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 39 *251,400,000
140ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 301,700,000
141ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 30 دو طرح مختلف1,900,000
142ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 311,700,000
143ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 31 دو طرح مختلف1,900,000
144ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 352,100,000
145ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 35 دو طرح مختلف2,300,000
146ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 542,100,000
147ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 54 دو طرح مختلف2,300,000
148ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات5 *8 * 11900,000
149ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 20 *151,000,000
150ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 26 *16950,000
151ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 16 *261,000,000
152ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات10 *22 *241,200,000
153ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 37 *241,600,000
154ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات8 * 35 *251,550,000
155ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 39 * 251,600,000
156ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 301,800,000
157ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 30 دو طرح مختلف2,000,000
158ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 311,800,000
159ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 31 دو طرح مختلف2,000,000
160ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 352,200,000
161ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 35 دو طرح مختلف2,400,000
162ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 542,200,000
163ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 54 دو طرح مختلف2,400,000
164کارت ویزیتسلفون براق یکرو (3 روزه)9 * 652,000
165تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون براق تیراژ 1000 عددی24 * 34 B4180,000
166تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون براق تیراژ 1000 عددی29.7 * 42 A3306,000
167تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون مات تیراژ 1000 عددی24 * 34 B4190,000
168تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون مات تیراژ 1000 عددی29.7 * 42 A3342,000
169تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون براق تیراژ 1000 عددی قالب دار24 * 34 B4360,000
170تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون براق تیراژ 1000 عددی قالب دار29.7 * 42 A3486,000
171تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون مات تیراژ 1000 عددی قالب دار24 * 34 B4360,000
172تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون مات تیراژ 1000 عددی قالب دار29.7 * 42 A3522,000
173تقویم دیواری تقویم دیواری 4 برگ 170 گرمی تیراژ 1000 عددی با منگنه24 * 34 B4465,000
174تقویم دیواری تقویم دیواری 4 برگ 170 گرمی تیراژ 1000 عددی با شیرازه فلزی24 * 34 B4610,000
175تقویم دیواری تقویم دیواری 4 برگ 170 گرمی تیراژ 1000 عددی قالب دار با بند 24 * 34 B4760,000
176پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 1000 عددیA3 29*40120,000
177فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکروA3 29*401,350,000
178کارت ویزیت تک رنگ( از شماره تا شماره در توضیحات ذکر شود ) لیبل تک رنگ برچسب اموال 15 mil * 50mil50,000
179کارت ویزیت(برچسب اموال رنگی ( از شماره تا شماره در توضیحات ذکر شود 15 mil * 50mil60,000
180کارت ویزیت(برچسب اموال رنگی ( از شماره تا شماره در توضیحات ذکر شود 15 mil * 50mil60,000
181فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه سلفون براق یکرو ( 1 روزه )8.5*4.810,500
182فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه سلفون مات یکرو ( 1 روزه )8.5*4.811,000
183فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه سلفون براق دورو ( 1 الی 2 روزه )8.5*4.815,000
184کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری لمینت براق دو لب گرد طرح موج 9*650,000
185فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه لمینت برجسته ( تحویل 1 روزه )9*658,000
186فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه لیبل با روکش ( سلفون براق ) 2 روزه4.8*8.516,000
187فرم عمومی تحریر 100 گرمی تحویل 5 الی 8 روزهتحریر 100 گرمی فرم 1000 عددی یکرو A4120,000
188فرم عمومی تحریر 100 گرمی تحویل 5 الی 8 روزهتحریر 100 گرمی فرم 1000 عددی یکرو A563,000
189فرم عمومی تحریر 100 گرمی تحویل 5 الی 8 روزهتحریر 100 گرمی فرم 1000 عددی دوروA4188,000
190فرم عمومی تحریر 100 گرمی تحویل 5 الی 8 روزهتحریر 100 گرمی فرم 1000 عددی دوروA599,000
191فرم سیاه و سفید 5000 عددی 1ساعته فوریتراکت تک رنگ یکرو 10*14.5 A625,000
192فرم سیاه و سفید 5000 عددی 1ساعته فوریتراکت تک رنگ یکرو 14.5 *21A545,000