لیست قیمت

لیست قیمت

ردیف محصول فرم ابعاد قیمت (تومان)
1کارت ویزیتسلفون براق یکرو ( 3روزه)8/5*4/8 سانتی متر9,500
2کارت ویزیتسلفون براق دورو(3روزه) 8.5*4.813,500
3کارت ویزیت (سلفون مات دورو حرارتی (3 روزه8.5*4.814,500
4کارت ویزیتکتان امباس یکرو(5روزه)8.5*4.815,000
5کارت ویزیتکتان امباس دورو(5روزه)8.5*4.817,000
6کارت ویزیتکتان آلمان یـــکرو(7روزه) 8.5*4.821,000
7کارت ویزیتکتان آلمان دورو(7روزه)8.5*4.824,000
8کارت ویزیتلیبل ( بدون روکش ) 4 روزه8.5*4.813,000
9کارت ویزیتلیبل ( با روکش سلفون )4تا5 روزه8.5*4.814,000
10کارت ویزیتسوسماری یکرو 8.5*4.818,000
11کارت ویزیتسوسماری دورو8.5*4.820,000
12کارت ویزیت فانتزی 5 الی 7روز کاری سلفون براق دورگرد ( دو رو )9*628,000
13کارت ویزیت فانتزی 5 الی 7روز کاری سلفون مات دورگرد ( دو رو )9*629,000
14کارت ویزیت فانتزی 5 الی 7روز کاری کتان امباس دورگرد ( دو رو )9*630,000
15کارت ویزیت فانتزی 5 الی 7روز کاری لمینت براق دورگرد ( دورو )9*638,000
16کارت ویزیت فانتزی 5 الی 7روز کاری لمینت مات دورگرد ( دورو )9*655,000
17کارت ویزیت فانتزی 5 الی 7روز کاری لمینت برجسته دورگرد ( دورو )9*642,000
18فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ( دورو )9*672,000
19فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس لمینت بــراق دورگرد طلاکوب ( دورو )9*680,000
20فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس لمینت مات دورگرد طلاکوب ( دورو )9*6100,000
21کارت ویزیت فانتزی 5 الی 7روز کاری لمینت براق ویزیتی دورگرد ( دورو )8.5*4.835,000
22کارت ویزیت فانتزی 5 الی 7روز کاری لمینت مات ویزیتی دورگرد ( دورو )8.5*4.855,000
23کارت ویزیت فانتزی 5 الی 7روز کاری لمینت برجسته مربع دورگرد ( دورو )6*635,000
24فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس ( عددی 1000 ) کارت پی وی سی 500 میکرون مات9*6160,000
25فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس ( عددی 500) کارت پی وی سی 500 میکرون مات9*695,000
26فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس ( عددی 1000 ) کارت پی وی سی 760 میکرون براق9*6380,000
27فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس ( عددی 500 ) کارت پی وی سی 760 میکرون براق9*6230,000
28کارت ویزیت فانتزی 5 الی 7روز کاری کارت ویزیت آهنربایی (9*6)9*6200,000
29کارت ویزیت فانتزی 5 الی 7روز کاری کارت ویزیت آهنربایی (9*6) با قالب طرح دار9*6230,000
30فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکروA6 (10*14.5)17,500
31فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(14.5*20)A535,000
32فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(20*29)A465,000
33فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(21*29.7)A4استاندارد79,000
34فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دوروA6 (10*14.5)25,000
35فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(14.5*20)A550,000
36فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(20*29)A495,000
37فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دوروسایز استاندارد(21*14.8)A562,000
38فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(21*29.7)A4استاندارد125,000
39فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر یکروA6 (10*14.5)22,000
40فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(14.5*20)A542,500
41فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(20*29)A485,000
42فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر یکروسایز استاندارد(21*14.8)A552,000
43فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(21*29.7)A4استاندارد116,000
44فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دوروA6 (10*14.5)25,000
45فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(14.5*20)A555,000
46فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(20*29)A4110,000
47فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دوروسایز استاندارد(21*14.8)A570,000
48فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(21*29.7)A4استاندارد138,000
49فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکروA6 (10*14.5)40,000
50فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(14.5*20)A578,000
51فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(20*29)A4155,000
52فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکروسایز استاندارد(21*14.8)A588,000
53فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(21*29.7)A4استاندارد165,000
54فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دوروA6 (10*14.5)45,000
55فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(14.5*20)A590,000
56فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(20*29)A4180,000
57فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دوروسایز استاندارد(21*14.8)A5105,000
58فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(21*29.7)A4استاندارد200,000
59پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 1000 عددیملخی ( 22*11)98,000
60پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 1000 عددی(14.5*20)A5130,000
61پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 1000 عددی(20*29)A4210,000
62پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 2000 عددی ملخی ( 22*11)135,000
63پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 2000 عددی (14.5*20)A5160,000
64پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 2000 عددی (20*29)A4270,000
65پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 5000 عددیملخی ( 22*11)240,000
66پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 5000 عددی(14.5*20)A5335,000
67پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 5000 عددی(20*29)A4520,000
68پاکت تحریر 100 گرمی تحویل 7 الی 12 روزهتحریر100 گرمی فرم 1000 عددیملخی ( 22*11)125,000
69پاکت تحریر 100 گرمی تحویل 7 الی 12 روزهتحریر100 گرمی فرم 1000 عددی(14.5*20)A5155,000
70پاکت تحریر 100 گرمی تحویل 7 الی 12 روزهتحریر100 گرمی فرم 1000 عددی(20*29)A4260,000
71پاکت کتان 120 گرمی تحویل 7 الی 12 روزه کتان 120 گرمی فرم 1000 عددی ملخی ( 22*11)145,000
72پاکت کتان 120 گرمی تحویل 7 الی 12 روزه کتان 120 گرمی فرم 1000 عددی (14.5*20)A5155,000
73پاکت کتان 120 گرمی تحویل 7 الی 12 روزه کتان 120 گرمی فرم 1000 عددی (20*29)A4265,000
74پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 1000 عددیملخی ( 22*11)125,000
75پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 1000 عددی(14.5*20)A5150,000
76پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 1000 عددی(20*29)A4230,000
77پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 2000 عددیملخی ( 22*11)195,000
78پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 2000 عددی(14.5*20)A5230,000
79پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 2000 عددی(20*29)A4380,000
80پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 5000 عددیملخی ( 22*11)365,000
81پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 5000 عددی(14.5*20)A5530,000
82پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 5000 عددی(20*29)A4720,000
83فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 5 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA6 (10*14.5)25,000
84فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 5 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA6 (10*14.5)19,000
85فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 5 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA5 (14.5*20)38,500
86فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 5 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA4(20*29)75,000
87فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 5 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA5 (14.5*20)50,000
88فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 5 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA4(20*29)100,000
89فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 5 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA6 (10*14.5)30,000
90فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 5 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA5 (14.5*20)60,000
91فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 5 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA4(20*29)110,000
92فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 5 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA6 (10*14.5)40,000
93فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 5 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA5 (14.5*20)75,000
94فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 5 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA4(20*29)140,000
95فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 5 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA6 (10*14.5)53,000
96فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 5 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA5 (14.5*20)105,000
97فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 5 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA4(20*29)210,000
98فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 5 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA6 (10*14.5)60,000
99فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 5 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA5 (14.5*20)120,000
100فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 5 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA4(20*29)240,000
101فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120 گرمی یکروA6 (10*14.5)48,000
102فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120 گرمی یکروA5 (14.5*20)95,000
103فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120 گرمی یکروA4(20*29)190,000
104فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120گرمی دوروA6 (10*14.5)57,500
105فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120گرمی دوروA5 (14.5*20)110,000
106فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120گرمی دوروA4(20*29)220,000
107فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه لمینت براق ( 1 روزه )9*652,000
108فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه لمینت مات ( تحویل 1 روزه )9*672,000
109کارت ویزیت CD & DVD لیبل122 * 122 95,000
110فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دورو35 * 50485,000
111کارت ویزیت فانتزی 5 الی 7روز کاری لمینت براق دورگرد مربع 6*635,000
112کارت ویزیت فانتزی 5 الی 7روز کاری لمینت مات دورگرد مربع6*645,000
113فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس لمینت برجسته مربع دورگرد طلاکوب ( دورو )6*648,000
114فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس سلفون مات دورگرد طلاکوب( دو رو )9*655,000
115ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات5 *8 * 11700,000
116ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 20 *15850,000
117ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 26 *16800,000
118ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 16 *26850,000
119ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات10 *22 *241,050,000
120ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 37 *241,400,000
121ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات8 * 35 *251,300,000
122ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 39 *251,300,000
123ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 301,600,000
124ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 30 دو طرح مختلف 1,800,000
125ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 311,600,000
126ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 31 دو طرح مختلف 1,800,000
127ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 352,000,000
128ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 35 دو طرح مختلف2,200,000
129ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 542,000,000
130ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 54 دو طرح مختلف 2,200,000
131ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات5 *8 * 11800,000
132ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 20 *15900,000
133ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 26 *16850,000
134ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 16 *26900,000
135ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات10 *22 *241,100,000
136ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 37 *241,500,000
137ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات8 * 35 *251,400,000
138ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 39 *251,400,000
139ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 301,700,000
140ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 30 دو طرح مختلف1,900,000
141ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 311,700,000
142ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 31 دو طرح مختلف1,900,000
143ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 352,100,000
144ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 35 دو طرح مختلف2,300,000
145ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 542,100,000
146ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 54 دو طرح مختلف2,300,000
147ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات5 *8 * 11900,000
148ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 20 *151,000,000
149ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 26 *16950,000
150ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 16 *261,000,000
151ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات10 *22 *241,200,000
152ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 37 *241,600,000
153ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات8 * 35 *251,550,000
154ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 39 * 251,600,000
155ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 301,800,000
156ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 30 دو طرح مختلف2,000,000
157ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 311,800,000
158ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 31 دو طرح مختلف2,000,000
159ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 352,200,000
160ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 35 دو طرح مختلف2,400,000
161ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 542,200,000
162ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 54 دو طرح مختلف2,400,000
163کارت ویزیتسلفون براق یکرو ( 3روزه)9 * 652,000
164فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکروA3 29*401,450,000
165برچسب اموالبرچسب اموال ( بصورت فایل تک رنگ فقط ارسال شود ) توضیحات آغاز شماره تا شماره15 mil * 50mil40,000
166برچسب اموالبرچسب اموال رنگی توضیحات آغاز شماره تا پایان شماره الزامیست15 mil * 50mil80,000
167فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه سلفون براق یکرو ( 1 روزه )8.5*4.810,500
168فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه سلفون مات یکرو ( 1 روزه )8.5*4.811,000
169فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه سلفون براق دورو ( 1 الی 2 روزه )8.5*4.815,000
170کارت ویزیت فانتزی 5 الی 7روز کاری لمینت براق دو لب گرد طرح موج 9*645,000
171فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه لمینت برجسته ( تحویل 1 روزه )9*658,000
172فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه لیبل با روکش ( سلفون براق ) 2 روزه4.8*8.516,000
173فرم عمومی تحریر 100 گرمی تحویل 5 الی 8 روزهتحریر 100 گرمی فرم 1000 عددی یکرو A4120,000
174فرم عمومی تحریر 100 گرمی تحویل 5 الی 8 روزهتحریر 100 گرمی فرم 1000 عددی یکرو A563,000
175فرم عمومی تحریر 100 گرمی تحویل 5 الی 8 روزهتحریر 100 گرمی فرم 1000 عددی دوروA4188,000
176فرم عمومی تحریر 100 گرمی تحویل 5 الی 8 روزهتحریر 100 گرمی فرم 1000 عددی دوروA599,000
177فرم سیاه و سفید 5000 عددی 60 گرمی الوان 1ساعته تراکت تک رنگ یکرو 10*14.5 A625,000
178فرم سیاه و سفید 5000 عددی 60 گرمی الوان 1ساعته تراکت تک رنگ یکرو 14.5 *21A545,000
179فرم سیاه و سفید 5000 عددی 60 گرمی الوان 1ساعته تراکت تک رنگ یکرو 21 * 29.7 A488,000
180فرم سیاه و سفید 5000 عددی 80 گرمی سفید 1ساعتهتکر نگ یکرو چاپ ریسو10*14.5 A630,000
181فرم سیاه و سفید 5000 عددی 80 گرمی سفید 1ساعتهتکر نگ یکرو چاپ ریسو14.5 *21A565,000
182فرم سیاه و سفید 5000 عددی 80 گرمی سفید 1ساعتهتکر نگ یکرو چاپ ریسو21 * 29.7 A4125,000
183فرم سیاه و سفید 5000 عددی 80 گرمی سفید 1ساعتهتراکت تک رنگ 2رو چاپ ریسو10*14.5 A645,000
184فرم سیاه و سفید 5000 عددی 80 گرمی سفید 1ساعتهتراکت تک رنگ 2رو چاپ ریسو14.5 *21A575,000
185فرم سیاه و سفید 5000 عددی 80 گرمی سفید 1ساعتهتراکت تک رنگ 2رو چاپ ریسو21 * 29.7 A4140,000
186فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیA6 (14/8*10/5)60,000
187فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیA5 (14/8*21)75,000
188فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیA4 (29/7*21)125,000
189فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیA3 (29/7*42)250,000
190فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیB5 (17*24)85,000
191فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیB6 (17*12)65,000
192فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیB4 (34*24)155,000
193فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس تک رنگ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی A6 (14/8*10/5)75,000
194فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیA5 (14/8*21)105,000
195فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیA4 (29/7*21)170,000
196فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیA3 (29/7*42)350,000
197فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیB6 (17*12)80,000
198فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیB5 (17*24)115,000
199فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخه تیراژ 1000 عددیB4 (34*24)230,000
200فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددی A5 (14/8*21)95,000
201فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددی A4 (29/7*21)170,000
202فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددی A3 (29/7*42)320,000
203فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددی B5 (17*24)110,000
204فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددی B4 (34*24)220,000
205فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی A6 (14/8*10/5)95,000
206فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی A5 (14/8*21)140,000
207فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی A4 (29/7*21)225,000
208فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی A3 (29/7*42)410,000
209فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی B6 (17*12)98,000
210فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی B5 (17*24)160,000
211فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی B4 (34*24)310,000
212فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 4 رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000عددیA5 (14/8*21)140,000
213فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 4 رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000عددیA4 (29/7*21)230,000
214فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 4 رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000عددیA3 (29/7*42)415,000
215فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 4 رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000عددیB5 (17*24)160,000
216فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 4 رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000عددیB4 (34*24)305,000
217فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 4 رنگ چاپ 3 نسخهA6 (14/8*10/5)120,000
218فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 4 رنگ چاپ 3 نسخهA5 (14/8*21)180,000
219فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس دو نسخه تیراژ 5000 عددی14/8*10/5 A6190,000
220فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس دو نسخه تیراژ 5000 عددی14/8*21 A5280,000
221فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس دو نسخه تیراژ 5000 عددی21*29/7 A4515,000
222فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس دو نسخه تیراژ 5000 عددی29/7*42 A3950,000
223فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس دو نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*12B6205,000
224فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس دو نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*24 B5320,000
225فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس دو نسخه تیراژ 5000 عددی24*34 B4640,000
226فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس سه نسخه تیراژ 5000 عددی14/8*10/5 A6280,000
227فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس سه نسخه تیراژ 5000 عددی14/8*21 A5410,000
228فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس سه نسخه تیراژ 5000 عددی21*29/7 A4700,000
229فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس سه نسخه تیراژ 5000 عددی29/7*42 A31,350,000
230فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس سه نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*12B6310,000
231فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس سه نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*24 B5490,000
232فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس سه نسخه تیراژ 5000 عددی24*34 B4990,000
233کارت ویزیت (سلفون مات یکرو حرارتی (3 روزه4/8*8/510,500
234فرمهای 6 ساعتهسلفون براق یکرو تحویل 6 ساعته8/5*4/8 سانتی متر14,500
235فرمهای 6 ساعتهسلفون براق یکرو تحویل 6 ساعتهانتخابی 14,500
236فرمهای 6 ساعتهسلفون براق دورو تحویل 6 ساعته8/5*4/8 سانتی متر17,500
237فرمهای 6 ساعتهسلفون براق دورگرد تحویل 6 ساعته9*6 سانتی متر37,000
238فرمهای 6 ساعتهسلفون مات دورو دورگرد تحویل 6 ساعته6*9 سانتی متر38,000
239فرمهای 6 ساعتهسلفون مات یکرو تحویل 6 ساعته8/5*4/8 سانتی متر14,500
240فرمهای 6 ساعتهسلفون مات دورو تحویل 6 ساعته8/5*4/8 سانتی متر17,500
241فرمهای 6 ساعتهتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 6 ساعتهA6 14/5*1032,000
242فرمهای 6 ساعتهتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 6 ساعته14/8*10/5 A637,000
243فرمهای 6 ساعتهتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 6 ساعتهA5 14/5*2064,000
244فرمهای 6 ساعتهتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 6 ساعته14/8*21 A574,000
245فرمهای 6 ساعتهتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 6 ساعتهA4 20*29128,000
246فرمهای 6 ساعتهتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 6 ساعته21*29/7 A4148,000
247فرمهای 6 ساعتهتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 6 ساعتهA6 14/5*1041,000
248فرمهای 6 ساعتهتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 6 ساعته14/8*10/5 A651,000
249فرمهای 6 ساعتهتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 6 ساعته14/5*20 A582,000
250فرمهای 6 ساعتهتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 6 ساعته14/8*21 A5102,000
251فرمهای 6 ساعتهتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 6 ساعتهA4 20*29176,000
252فرمهای 6 ساعتهتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 6 ساعته21*29/7 A4204,000
253فرمهای 6 ساعتهتراکت گلاسه 135گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 6 ساعتهA6 14/5*1038,000
254فرمهای 6 ساعتهتراکت گلاسه 135گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 6 ساعتهA5 14/5*2076,000
255فرمهای 6 ساعتهتراکت گلاسه 135گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 6 ساعتهA4 20*29152,000
256فرمهای 6 ساعتهتراکت گلاسه 135گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 6 ساعتهA6 14/5*1044,000
257فرمهای 6 ساعتهتراکت گلاسه 135گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 6 ساعتهA5 14/5*2088,000
258فرمهای 6 ساعتهتراکت گلاسه 135گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 6 ساعتهA4 20*29176,000
259ست اداری تحریر 100 گرم امکان آپلود چهار فایل رو کار اول پشت کار دوم سربرگ 3000 عدد 21*29/7 و 1000 عدد پاکت ملخی 385,000
260ست اداری تحریر 100 گرم امکان آپلود چهار فایل رو کار اول پشت کار دوم سربرگ6000 عدد 21*14/8 و 1000 عدد پاکت ملخی385,000
261ست اداری تحریر 100 گرم امکان آپلود چهار فایل رو کار اول پشت کار دوم سربرگ 1000عدد آ4 -1000عدد پاکت ملخی-1000عددپاکت 4آ435,000
262ست اداری تحریر 100 گرم امکان آپلود چهار فایل رو کار اول پشت کار دوم سربرگ 2000عدد آ5 -1000عدد پاکت ملخی-1000عددپاکت 4آ435,000
263ست اداری تحریر 80گرم امکان آپلود چهار فایل رو کار اول پشت کار دوم سربرگ 3000 عدد 21*29/7 و 1000 عدد پاکت ملخی335,000
264ست اداری تحریر 80گرم امکان آپلود چهار فایل رو کار اول پشت کار دوم سربرگ6000 عدد 21*14/8 و 1000 عدد پاکت ملخی335,000
265ست اداری تحریر 80گرم امکان آپلود چهار فایل رو کار اول پشت کار دوم سربرگ 1000عدد آ4 -1000عدد پاکت ملخی-1000عددپاکت 4آ385,000
266ست اداری تحریر 80گرم امکان آپلود چهار فایل رو کار اول پشت کار دوم سربرگ 2000 عدد آ5 -1000عددپاکت ملخی-1000عددپاکت 4آ385,000
267ست اداری کتان 120 گرم امکان آپلود چهار فایل رو کار اول پشت کار دوم سربرگ 3000 عدد 21*29/7 و 1000 عدد پاکت ملخی460,000
268ست اداری کتان 120 گرم امکان آپلود چهار فایل رو کار اول پشت کار دوم سربرگ 1000عدد آ4 -1000عدد پاکت ملخی-1000عددپاکت 4آ485,000
269ست اداری کتان 120 گرم امکان آپلود چهار فایل رو کار اول پشت کار دوم سربرگ6000 عدد 21*14/8 و 1000 عدد پاکت ملخی360,000
270ست اداری کتان 120 گرم امکان آپلود چهار فایل رو کار اول پشت کار دوم سربرگ 2000عدد آ5 -1000عدد پاکت ملخی-1000عددپاکت آ4485,000
271فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس فرم 1000 عددیPVC برفکی ( نیمه شفاف )9*6 سایز بزرگ 190,000
272فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس فرم 500 عددیPVC برفکی ( نیمه شفاف )سایز بزرگ 9*695,000
273کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح تی شرت 48,000
274کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح کامیون48,000
275کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح گلبرگ148,000
276کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح شیرینی48,000
277کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح موتور سیکلت48,000
278کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح مزون عروس48,000
279کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح خانه48,000
280کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح دوربین مداربسته48,000
281کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح نگین48,000
282کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح آناهید 48,000
283کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح ترمه48,000
284کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح مینا 48,000
285کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح رومینا48,000
286کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح لب تاپ96,000
287کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح اتیکت48,000
288کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح مهتاب48,000
289کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح هواپیما96,000
290کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح موبایل اپل48,000
291کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح ماشین 48,000
292کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح همبرگر48,000
293کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح قوری48,000
294کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح مهراب48,000
295کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح تیغ48,000
296کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح پروانه 48,000
297کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح دوربین 48,000
298کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح چهره48,000
299کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح مزون48,000
300کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح مزون48,000
301کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح پیراهن48,000
302کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح کتانی48,000
303کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح کتانی48,000
304کارت ویزیت قالبهای خاص تحویل 15 روزه سلفون براق / مات طرح پیتزا48,000