لیست قیمت

لیست قیمت

ردیف محصول فرم ابعاد قیمت (تومان)
1کارت ویزیتسلفون براق یکرو (3 روزه)4.8*8.59,000
2کارت ویزیتسلفون براق دورو(4 روزه) 8.5*4.814,000
3کارت ویزیتسلفون مات یکرو (3 روزه)8.5*4.89,500
4کارت ویزیتسلفون مات دورو(4 روزه)8.5*4.814,500
5کارت ویزیتکتان امباس یکرو(5روزه)8.5*4.814,000
6کارت ویزیتکتان امباس دورو(5روزه)8.5*4.816,000
7کارت ویزیتکتان آلمان یـــکرو(7روزه) 8.5*4.821,000
8کارت ویزیتکتان آلمان دورو(7روزه)8.5*4.824,000
9کارت ویزیتلیبل ( بدون روکش ) 4 روزه8.5*4.813,000
10کارت ویزیتلیبل ( با روکش سلفون )4تا5 روزه8.5*4.814,000
11کارت ویزیتسوسماری یکرو 8.5*4.817,000
12کارت ویزیتسوسماری دورو8.5*4.819,000
13کارت ویزیت فانتزی ( 3 الی 7روز کاری )سلفون براق دورگرد ( دو رو )9*625,000
14کارت ویزیت فانتزی ( 3 الی 7روز کاری )سلفون مات دورگرد ( دو رو )9*626,000
15کارت ویزیت فانتزی ( 3 الی 7روز کاری )کتان امباس دورگرد ( دو رو )9*630,000
16کارت ویزیت فانتزی ( 3 الی 7روز کاری )لمینت براق دورگرد ( دورو )9*642,000
17کارت ویزیت فانتزی ( 3 الی 7روز کاری )لمینت مات دورگرد ( دورو )9*664,000
18کارت ویزیت فانتزی ( 3 الی 7روز کاری )لمینت برجسته دورگرد ( دورو )9*644,000
19فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوسلمینت برجسته دورگرد طلاکوب ( دورو )9*675,000
20فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوسلمینت بــراق دورگرد طلاکوب ( دورو )9*690,000
21فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوسلمینت مات دورگرد طلاکوب ( دورو )9*6110,000
22کارت ویزیت فانتزی ( 3 الی 7روز کاری )لمینت براق ویزیتی دورگرد ( دورو )8.5*4.835,000
23کارت ویزیت فانتزی ( 3 الی 7روز کاری )لمینت مات ویزیتی دورگرد ( دورو )8.5*4.858,000
24کارت ویزیت فانتزی ( 3 الی 7روز کاری )لمینت برجسته مربع دورگرد ( دورو )6*635,000
25فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس ( عددی 1000 ) کارت پی وی سی 500 میکرون مات9*6160,000
26فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس( عددی 500) کارت پی وی سی 500 میکرون مات9*695,000
27فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس( عددی 1000 ) کارت پی وی سی 760 میکرون براق9*6380,000
28فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس( عددی 500 ) کارت پی وی سی 760 میکرون براق9*6230,000
29کارت ویزیت فانتزی ( 3 الی 7روز کاری )کارت ویزیت آهنربایی (9*6)9*6200,000
30کارت ویزیت فانتزی ( 3 الی 7روز کاری )کارت ویزیت آهنربایی (9*6) با قالب طرح دار9*6230,000
31فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکروA6 (10*14.5)17,500
32فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(14.5*20)A535,000
33فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(20*29)A465,000
34فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(21*29.7)A4استاندارد79,000
35فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دوروA6 (10*14.5)25,000
36فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(14.5*20)A550,000
37فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(20*29)A495,000
38فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دوروسایز استاندارد(21*14.8)A562,000
39فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(21*29.7)A4استاندارد125,000
40فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر یکروA6 (10*14.5)22,000
41فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(14.5*20)A542,500
42فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(20*29)A485,000
43فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر یکروسایز استاندارد(21*14.8)A552,000
44فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(21*29.7)A4استاندارد116,000
45فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دوروA6 (10*14.5)25,000
46فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(14.5*20)A555,000
47فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(20*29)A4110,000
48فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دوروسایز استاندارد(21*14.8)A570,000
49فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(21*29.7)A4استاندارد138,000
50فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکروA6 (10*14.5)40,000
51فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(14.5*20)A578,000
52فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(20*29)A4155,000
53فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکروسایز استاندارد(21*14.8)A588,000
54فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(21*29.7)A4استاندارد165,000
55فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دوروA6 (10*14.5)45,000
56فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(14.5*20)A590,000
57فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(20*29)A4180,000
58فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دوروسایز استاندارد(21*14.8)A5105,000
59فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(21*29.7)A4استاندارد200,000
60پاکت تحریر ( تحویل 7 الی 10 روزه )تحریر 80 گرمی 1000 عددیملخی ( 22*11)98,000
61پاکت تحریر ( تحویل 7 الی 10 روزه )تحریر 80 گرمی 1000 عددی(14.5*20)A5130,000
62پاکت تحریر ( تحویل 7 الی 10 روزه )تحریر 80 گرمی 1000 عددی(20*29)A4210,000
63پاکت تحریر ( تحویل 7 الی 10 روزه )تحریر 80 گرمی 2000 عددی ملخی ( 22*11)135,000
64پاکت تحریر ( تحویل 7 الی 10 روزه )تحریر 80 گرمی 2000 عددی (14.5*20)A5160,000
65پاکت تحریر ( تحویل 7 الی 10 روزه )تحریر 80 گرمی 2000 عددی (20*29)A4270,000
66پاکت تحریر ( تحویل 7 الی 10 روزه )تحریر 80 گرمی 5000 عددیملخی ( 22*11)240,000
67پاکت تحریر ( تحویل 7 الی 10 روزه )تحریر 80 گرمی 5000 عددی(14.5*20)A5335,000
68پاکت تحریر ( تحویل 7 الی 10 روزه )تحریر 80 گرمی 5000 عددی(20*29)A4520,000
69پاکت تحریر 100 گرمی ( تحویل 7 الی 12 روزه)تحریر100 گرمی فرم 1000 عددیملخی ( 22*11)125,000
70پاکت تحریر 100 گرمی ( تحویل 7 الی 12 روزه)تحریر100 گرمی فرم 1000 عددی(14.5*20)A5155,000
71پاکت تحریر 100 گرمی ( تحویل 7 الی 12 روزه)تحریر100 گرمی فرم 1000 عددی(20*29)A4260,000
72پاکت کتان 120 گرمی ( تحویل 7 الی 12 روزه )کتان 120 گرمی فرم 1000 عددی ملخی ( 22*11)145,000
73پاکت کتان 120 گرمی ( تحویل 7 الی 12 روزه )کتان 120 گرمی فرم 1000 عددی (14.5*20)A5155,000
74پاکت کتان 120 گرمی ( تحویل 7 الی 12 روزه )کتان 120 گرمی فرم 1000 عددی (20*29)A4265,000
75پاکت گلاسه ( تحویل 7 الی 12 روزه )گلاسه 135 فرم 1000 عددیملخی ( 22*11)125,000
76پاکت گلاسه ( تحویل 7 الی 12 روزه )گلاسه 135 فرم 1000 عددی(14.5*20)A5150,000
77پاکت گلاسه ( تحویل 7 الی 12 روزه )گلاسه 135 فرم 1000 عددی(20*29)A4230,000
78پاکت گلاسه ( تحویل 7 الی 12 روزه )گلاسه 135 فرم 2000 عددیملخی ( 22*11)195,000
79پاکت گلاسه ( تحویل 7 الی 12 روزه )گلاسه 135 فرم 2000 عددی(14.5*20)A5230,000
80پاکت گلاسه ( تحویل 7 الی 12 روزه )گلاسه 135 فرم 2000 عددی(20*29)A4380,000
81پاکت گلاسه ( تحویل 7 الی 12 روزه )گلاسه 135 فرم 5000 عددیملخی ( 22*11)365,000
82پاکت گلاسه ( تحویل 7 الی 12 روزه )گلاسه 135 فرم 5000 عددی(14.5*20)A5530,000
83پاکت گلاسه ( تحویل 7 الی 12 روزه )گلاسه 135 فرم 5000 عددی(20*29)A4720,000
84فرم عمومی گلاسه 135 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA6 (10*14.5)25,000
85فرم عمومی گلاسه 135 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA6 (10*14.5)19,000
86فرم عمومی گلاسه 135 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA5 (14.5*20)38,500
87فرم عمومی گلاسه 135 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA4(20*29)75,000
88فرم عمومی گلاسه 135 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA5 (14.5*20)50,000
89فرم عمومی گلاسه 135 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA4(20*29)100,000
90فرم عمومی گلاسه 135 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA6 (10*14.5)30,000
91فرم عمومی گلاسه 135 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA5 (14.5*20)60,000
92فرم عمومی گلاسه 135 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA4(20*29)110,000
93فرم عمومی گلاسه 135 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA6 (10*14.5)40,000
94فرم عمومی گلاسه 135 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA5 (14.5*20)75,000
95فرم عمومی گلاسه 135 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA4(20*29)140,000
96فرم عمومی گلاسه 135 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA6 (10*14.5)53,000
97فرم عمومی گلاسه 135 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA5 (14.5*20)105,000
98فرم عمومی گلاسه 135 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA4(20*29)210,000
99فرم عمومی گلاسه 135 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA6 (10*14.5)60,000
100فرم عمومی گلاسه 135 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA5 (14.5*20)120,000
101فرم عمومی گلاسه 135 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA4(20*29)240,000
102فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس دو نسخه ای تک رنگA5 (14.5*20)70,000
103فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس دو نسخه ای تک رنگA4(20*29)130,000
104فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس دو نسخه ای تک رنگB5(17*24)85,000
105فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس دو نسخه ای تک رنگB4(24*34)160,000
106فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس دو نسخه ای تک رنگA3(29*42)240,000
107فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس دو نسخه ای 2 رنگA5 (14.5*20)95,000
108فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس دو نسخه ای 2 رنگA4(20*29)170,000
109فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس دو نسخه ای 2 رنگB5(17*24)105,000
110فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس دو نسخه ای 2 رنگB4(24*34)210,000
111فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس دو نسخه ای 2 رنگA3(29*42)310,000
112فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس دو نسخه ای 4 رنگA5 (14.5*20)130,000
113فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس دو نسخه ای 4 رنگA4(20*29)230,000
114فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس دو نسخه ای 4 رنگB5(17*24)155,000
115فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس دو نسخه ای 4 رنگB4(24*34)300,000
116فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس دو نسخه ای 4 رنگA3(29*42)410,000
117فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس سه نسخه ای تک رنگA6 (10*14.5)70,000
118فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس سه نسخه ای تک رنگA5 (14.5*20)105,000
119فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس سه نسخه ای تک رنگA4(20*29)170,000
120فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس سه نسخه ای تک رنگB5(17*24)120,000
121فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس سه نسخه ای تک رنگB4(24*34)215,000
122فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس سه نسخه ای تک رنگA3(29*42)350,000
123فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس سه نسخه ای دو رنگA6 (10*14.5)90,000
124فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس سه نسخه ای دو رنگA5 (14.5*20)135,000
125فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس سه نسخه ای دو رنگB5(17*24)155,000
126فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس سه نسخه ای دو رنگB4(24*34)305,000
127فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس سه نسخه ای دو رنگA3(29*42)400,000
128فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس سه نسخه ای 4 رنگA6 (10*14.5)125,000
129فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس سه نسخه ای 4 رنگA5 (14.5*20)185,000
130فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس سه نسخه ای 4 رنگA4(20*29)295,000
131فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس سه نسخه ای 4 رنگB5(17*24)200,000
132فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس سه نسخه ای 4 رنگB4(24*34)395,000
133فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور کاربن لس سه نسخه ای 4 رنگA3(29*42)515,000
134فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی دو نسخه ای تک رنگA5 (14.5*20)60,000
135فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی دو نسخه ای تک رنگA5 (14.5*20)60,000
136فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی دو نسخه ای تک رنگA4(20*29)105,000
137فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی دو نسخه ای تک رنگA3(29*42)205,000
138فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی دو نسخه ای تک رنگB5(17*24)75,000
139فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی دو نسخه ای تک رنگB4(24*34)145,000
140فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی دو نسخه ای دو رنگA5 (14.5*20)85,000
141فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی دو نسخه ای دو رنگA4(20*29)140,000
142فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی دو نسخه ای دو رنگA3(29*42)280,000
143فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی دو نسخه ای دو رنگB5(17*24)105,000
144فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی دو نسخه ای دو رنگB4(24*34)205,000
145فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی دو نسخه ای چهار رنگA5 (14.5*20)120,000
146فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی دو نسخه ای چهار رنگA4(20*29)200,000
147فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی دو نسخه ای چهار رنگA3(29*42)350,000
148فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی دو نسخه ای چهار رنگB5(17*24)170,000
149فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی دو نسخه ای چهار رنگB4(24*34)320,000
150فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی سه نسخه ای تک رنگA6 (10*14.5)70,000
151فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی سه نسخه ای تک رنگA5 (14.5*20)95,000
152فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی سه نسخه ای تک رنگA4(20*29)150,000
153فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی سه نسخه ای تک رنگA3(29*42)340,000
154فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی سه نسخه ای تک رنگB5(17*24)130,000
155فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی سه نسخه ای تک رنگB4(24*34)240,000
156فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی سه نسخه ای 2 رنگA6 (10*14.5)75,000
157فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی سه نسخه ای 2 رنگA5 (14.5*20)150,000
158فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی سه نسخه ای 2 رنگA4(20*29)235,000
159فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی سه نسخه ای 2 رنگA3(29*42)440,000
160فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی سه نسخه ای 2 رنگB5(17*24)170,000
161فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی سه نسخه ای 2 رنگB4(24*34)320,000
162فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی سه نسخه ای چهار رنگA6 (10*14.5)115,000
163فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی سه نسخه ای چهار رنگA5 (14.5*20)165,000
164فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی سه نسخه ای چهار رنگA4(20*29)275,000
165فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی سه نسخه ای چهار رنگA3(29*42)425,000
166فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی سه نسخه ای چهار رنگB5(17*24)240,000
167فاکتور ( 3 تا 7 روز کاری )فاکتور معمولی سه نسخه ای چهار رنگB4(24*34)360,000
168فرم عمومی گلاسه 120 گرمی ( تحویل 3 الی 5 روزه)تراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120 گرمی یکروA6 (10*14.5)48,000
169فرم عمومی گلاسه 120 گرمی ( تحویل 3 الی 5 روزه)تراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120 گرمی یکروA5 (14.5*20)95,000
170فرم عمومی گلاسه 120 گرمی ( تحویل 3 الی 5 روزه)تراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120 گرمی یکروA4(20*29)190,000
171فرم عمومی گلاسه 120 گرمی ( تحویل 3 الی 5 روزه)تراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120گرمی دوروA6 (10*14.5)57,500
172فرم عمومی گلاسه 120 گرمی ( تحویل 3 الی 5 روزه)تراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120گرمی دوروA5 (14.5*20)110,000
173فرم عمومی گلاسه 120 گرمی ( تحویل 3 الی 5 روزه)تراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120گرمی دوروA4(20*29)220,000
174فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزهلمینت براق ( 1 روزه )9*652,000
175فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزهلمینت مات ( تحویل 1 روزه )9*672,000
176کارت ویزیت CD & DVD لیبل122 * 122 95,000
177فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دورو35 * 50485,000
178کارت ویزیت فانتزی ( 3 الی 7روز کاری )لمینت براق دورگرد مربع 6*635,000
179کارت ویزیت فانتزی ( 3 الی 7روز کاری )لمینت مات دورگرد مربع6*645,000
180فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوسلمینت برجسته مربع دورگرد طلاکوب ( دورو )6*648,000
181فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوسسلفون مات دورگرد طلاکوب( دو رو )9*655,000
182ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات5 *8 * 11700,000
183ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 20 *15850,000
184ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 26 *16800,000
185ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 16 *26850,000
186ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات10 *22 *241,050,000
187ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 37 *241,400,000
188ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات8 * 35 *251,300,000
189ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 39 *251,300,000
190ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 301,600,000
191ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 30 دو طرح مختلف 1,800,000
192ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 311,600,000
193ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 31 دو طرح مختلف 1,800,000
194ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 352,000,000
195ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 35 دو طرح مختلف2,200,000
196ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 542,000,000
197ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 54 دو طرح مختلف 2,200,000
198ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات5 *8 * 11800,000
199ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 20 *15900,000
200ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 26 *16850,000
201ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 16 *26900,000
202ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات10 *22 *241,100,000
203ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 37 *241,500,000
204ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات8 * 35 *251,400,000
205ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 39 *251,400,000
206ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 301,700,000
207ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 30 دو طرح مختلف1,900,000
208ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 311,700,000
209ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 31 دو طرح مختلف1,900,000
210ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 352,100,000
211ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 35 دو طرح مختلف2,300,000
212ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 542,100,000
213ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 54 دو طرح مختلف2,300,000
214ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات5 *8 * 11900,000
215ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 20 *151,000,000
216ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 26 *16950,000
217ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 16 *261,000,000
218ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات10 *22 *241,200,000
219ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 37 *241,600,000
220ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات8 * 35 *251,550,000
221ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 39 * 251,600,000
222ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 301,800,000
223ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 30 دو طرح مختلف2,000,000
224ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 311,800,000
225ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 31 دو طرح مختلف2,000,000
226ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 352,200,000
227ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 35 دو طرح مختلف2,400,000
228ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 542,200,000
229ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 54 دو طرح مختلف2,400,000
230کارت ویزیتسلفون براق یکرو (3 روزه)9 * 652,000
231تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون براق تیراژ 1000 عددی24 * 34 B4180,000
232تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون براق تیراژ 1000 عددی29.7 * 42 A3306,000
233تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون مات تیراژ 1000 عددی24 * 34 B4190,000
234تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون مات تیراژ 1000 عددی29.7 * 42 A3342,000
235تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون براق تیراژ 1000 عددی قالب دار24 * 34 B4360,000
236تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون براق تیراژ 1000 عددی قالب دار29.7 * 42 A3486,000
237تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون مات تیراژ 1000 عددی قالب دار24 * 34 B4360,000
238تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون مات تیراژ 1000 عددی قالب دار29.7 * 42 A3522,000
239تقویم دیواری تقویم دیواری 4 برگ 170 گرمی تیراژ 1000 عددی با منگنه24 * 34 B4465,000
240تقویم دیواری تقویم دیواری 4 برگ 170 گرمی تیراژ 1000 عددی با شیرازه فلزی24 * 34 B4610,000
241تقویم دیواری تقویم دیواری 4 برگ 170 گرمی تیراژ 1000 عددی قالب دار با بند 24 * 34 B4760,000
242پاکت تحریر ( تحویل 7 الی 10 روزه )تحریر 80 گرمی 1000 عددیA3 29*40120,000
243فرم عمومی تحریر 80 گرمی ( تحویل 3 الی 7 روزه)تراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکروA3 29*40120,000
244کارت ویزیت تک رنگ( از شماره تا شماره در توضیحات ذکر شود ) لیبل تک رنگ برچسب اموال 15 mil * 50mil50,000
245کارت ویزیت(برچسب اموال رنگی ( از شماره تا شماره در توضیحات ذکر شود 15 mil * 50mil60,000
246کارت ویزیت(برچسب اموال رنگی ( از شماره تا شماره در توضیحات ذکر شود 15 mil * 50mil60,000
247فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزهسلفون براق یکرو ( 1 روزه )8.5*4.810,500
248فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزهسلفون مات یکرو ( 1 روزه )8.5*4.811,000
249فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزهسلفون براق دورو ( 1 الی 2 روزه )8.5*4.815,000
250کارت ویزیت فانتزی ( 3 الی 7روز کاری )لمینت براق دو لب گرد طرح موج 9*650,000
251فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزهلمینت برجسته ( تحویل 1 روزه )9*658,000
252فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزهلیبل با روکش ( سلفون براق ) 2 روزه4.8*8.516,000