لیست قیمت

لیست قیمت

ردیف محصول فرم ابعاد قیمت (تومان)
1کارت ویزیت فرم عمومی سلفون براق یکرو ( تحویل 2 روزه)8/5*4/8 سانتی متر12,500
2کارت ویزیت فرم عمومی سلفون براق یکرو ( 1روزه)8/5*4/8 سانتی متر13,500
3کارت ویزیت فرم عمومی سلفون براق دورو ( تحویل 3 روزه )8/5*4/8 سانتی متر17,000
4کارت ویزیت فرم عمومی سلفون براق دورو(1روزه)8/5*4/8 سانتی متر17,500
5کارت ویزیت فرم عمومی گلاسه یووی یکرو(7 روزه) 8/5*4/8 سانتی متر12,500
6کارت ویزیت فرم عمومی گلاسه یووی یکرو(1روزه)8/5*4/8 سانتی متر14,000
7کارت ویزیت فرم عمومی گلاسه یووی دورو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر16,500
8کارت ویزیت فرم عمومی گلاسه یووی دورو(1 روزه)8/5*4/8 سانتی متر18,000
9کارت ویزیت فرم عمومی کتان امباس یکرو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر15,500
10کارت ویزیت فرم عمومی کتان امباس یک رو (1روزه)8/5*4/8 سانتی متر17,000
11کارت ویزیت فرم عمومی کتان امباس دو رو (7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر17,500
12کارت ویزیت فرم عمومی کتان امباس دو رو (1 روزه)8/5*4/8 سانتی متر19,000
13کارت ویزیت فرم عمومی کتان آلمان یکرو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر21,500
14کارت ویزیت فرم عمومی کتان آلمان یکرو(2 روزه)8/5*4/8 سانتی متر25,000
15کارت ویزیت فرم عمومی کتان آلمان دورو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر26,000
16کارت ویزیت فرم عمومی کتان آلمان دو رو(2 روزه)8/5*4/8 سانتی متر28,000
17کارت ویزیت فرم عمومی سوسماری یکرو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر19,500
18کارت ویزیت فرم عمومی سوسماری دو رو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر21,000
19کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات مخملی یکرو ( تحویل 10 روزه )8/5*4/8 سانتی متر35,500
20کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات مخملی دو رو ( تحویل 10 روزه )8/5*4/8 سانتی متر41,500
21کارت ویزیت فرم عمومی لیبل یووی (7 روزه )8/5*4/8 سانتی متر14,500
22کارت ویزیت فرم عمومی لیبل یووی (2 روزه )8/5*4/8 سانتی متر16,500
23کارت ویزیت فرم عمومی لیبل با روکش سلفون ( 7 روزه )8/5*4/8 سانتی متر15,500
24کارت ویزیت فرم عمومی لیبل سلفون براق(2 روزه )8/5*4/8 سانتی متر17,000
25برچسب لیبل متالایز ( 15 روزه) 8/5*4/8 سانتی متر82,500
26برچسب لیبل شیشه ای خوانا ( 7 روزه )8/5*4/8 سانتی متر62,500
27برچسب لیبل شیشه ای ناخوانا ( 7 روزه )8/5*4/8 سانتی متر62,500
28کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق ( 7 روزه )9*6 سانتی متر44,000
29کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق (5 روزه )9*6 سانتی متر45,000
30کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق ( 2روزه )9*6 سانتی متر50,000
31کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق مربع ( 10 روزه )مربع (55*55) میلی متر36,000
32کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق ویزیتی ( 10 روزه) 8/5*4/8 سانتی متر40,000
33کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق طرح موج ( 10 روزه )9*6 سانتی متر47,500
34کارت ویزیت فرم دورگردلمینت مات ( تحویل 7 روزه )9*6 سانتی متر65,000
35کارت ویزیت فرم دورگردلمینت مات ( تحویل 2 روزه )9*6 سانتی متر68,000
36کارت ویزیت فرم دورگردلمینت مات مربع ( تحویل 10 روزه )مربع (55*55) میلی متر45,000
37کارت ویزیت فرم دورگردلمینت مات ویزیتی (10 روزه )8/5*4/8 سانتی متر58,500
38کارت ویزیت فرم دورگردلمینت مات طرح موج ( 10 روزه)6*9 سانتی متر70,000
39کارت ویزیت فرم دورگردطلا کارت لمینت براق ( 20 روزه )9*6 سانتی متر105,000
40کارت ویزیت فرم دورگردطلا کارت لمینت مات ( 20 روزه )9*6 سانتی متر125,000
41کارت ویزیت فرم دورگردلمینت برجسته طلاکوب9*6 سانتی متر84,000
42کارت ویزیت فرم دورگردسلفون مات مخملی طلاکوب ( تحویل 15 روز )9*6 سانتی متر98,000
43کارت ویزیت فرم دورگردلمینت برجسته (7 روزه) 9*6 سانتی متر45,000
44کارت ویزیت فرم دورگردلمینت برجسته ( تحویل 3روزه ) 9*6 سانتی متر58,000
45کارت ویزیت فرم دورگردلمینت برجسته ویزیتی (10 روزه) 8/5*4/8 سانتی متر41,000
46کارت ویزیت فرم دورگردلمینت برجسته مربع (10 روزه) مربع (55*55) میلی متر41,500
47کارت ویزیت فرم دورگردسلفون مات دورگرد ( 7 روزه ) 9*6 سانتی متر31,000
48کارت ویزیت فرم دورگردسلفون براق دورگرد (7 روزه )9*6 سانتی متر31,000
49کارت ویزیت فرم دورگردسلفون مات دورگرد ( 2 روزه )9*6 سانتی متر35,000
50فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1021,000
51فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2042,000
52فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*2984,000
53فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B634,000
54فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B568,000
55فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4136,000
56فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی پاکت ملخی125,000
57فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی َA5 پاکت148,000
58فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی A4پاکت 280,000
59فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*2031,000
60فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2062,000
61فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29124,000
62فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B650,000
63فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5100,000
64فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4200,000
65فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1032,000
66فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه14/5*20 A564,000
67فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B650,000
68فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5100,000
69فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4200,000
70فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددیپاکت ملخی195,000
71فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددیَA5 پاکت230,000
72فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددیA4 20*29430,000
73فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1040,000
74فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2080,000
75فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29160,000
76فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B665,000
77فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5130,000
78فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4260,000
79فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1060,000
80فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*20120,000
81فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29240,000
82فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B690,000
83فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5180,000
84فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4448,000
85فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددیپاکت ملخی365,000
86فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددیَA5 پاکت530,000
87فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددیA4پاکت860,000
88فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1070,000
89فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*20140,000
90فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29280,000
91فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B6112,000
92فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5224,000
93فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4380,000
94فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/522,000
95فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*2144,000
96فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*2198,000
97فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B636,000
98فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B572,000
99فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4144,000
100فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی تحریر 80پاکت ملخی100,000
101فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی تحریر 80A5 پاکت1,350,000
102فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی تحریر 80A4پاکت245,000
103فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1026,000
104فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/534,000
105فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2052,000
106فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*2168,000
107فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29104,000
108فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*21138,000
109فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B642,500
110کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات یکرو ( تحویل 2 روزه )8/5*4/8 سانتی متر12,500
111کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات دورو ( تحویل 3 روزه )8/5*4/8 سانتی متر16,500
112کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات یکرو ( تحویل 1 روزه )8/5*4/8 سانتی متر14,500
113کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات دو رو ( تحویل 1 روزه )8/5*4/8 سانتی متر18,000
114فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1023,000
115فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2046,000
116فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*2992,000
117فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/529,000
118فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*2158,000
119فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*21116,000
120فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B636,000
121فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B572,000
122فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4144,000
123فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددی تحریر 80پاکت ملخی145,000
124فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددی تحریر 80A5 پاکت200,000
125فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددی تحریر 80A4پاکت365,000
126فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1033,000
127فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2066,000
128فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29132,000
129فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/540,000
130فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*2180,000
131فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*21160,000
132فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B655,000
133فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5110,000
134فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4220,000
135فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1042,000
136فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2084,000
137فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29168,000
138فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/550,000
139فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*21100,000
140فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*21200,000
141فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B665,000
142فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5130,000
143فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4260,000
144فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددی تحریر 80پاکت ملخی280,000
145فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددی تحریر 80A5 پاکت370,000
146فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددی تحریر 80A4پاکت680,000
147فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*2050,000
148فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*20100,000
149فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29200,000
150فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/557,000
151فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*21114,000
152فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*21230,000
153فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B668,000
154فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5136,000
155فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4268,000
156فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل2الی 3روزهتراکت گلاسه 120گرمی یکرو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 3 روزه )A6 14/5*1062,000
157فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل2الی 3روزهتراکت گلاسه 120گرمی یکرو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 3 روزه )A5 14/5*20124,000
158فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل2الی 3روزهتراکت گلاسه 120گرمی یکرو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 3 روزه )A4 20*29248,000
159فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل2الی 3روزهتراکت گلاسه 120گرمی دورو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 3 روزه )A6 14/5*1070,000
160فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل2الی 3روزهتراکت گلاسه 120گرمی دورو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 3 روزه )A5 14/5*20140,000
161فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل2الی 3روزهتراکت گلاسه 120گرمی دورو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 3 روزه )A4 20*29280,000
162برچسب برچسب اموال تکرنگ5*1/5 میلیمتر40,000
163برچسب برچسب اموال چاپ رنگی15*50 میلیمتر 70,000
164برچسب برچسب گچی15*50 میلیمتر100,000
165برچسب اسکرچ زبرایی15*50 میلیمتر40,000
166برچسب اسکرچ اثر گذار15*50 میلیمتر50,000
167کارت ویزیت فرم عمومی لیبل با روکش سلفون ( 7 روزه )17/5*24 B5150,000
168فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددیA5 استاندارد 14/8*2165,000
169فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددیA4 استاندارد 29/7*21115,000
170فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددی29/7*42 A3230,000
171فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددی17/5*24 B575,000
172فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 1000 عددی24*34 B4145,000
173فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/565,000
174فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددیA5 استاندارد 14/8*2195,000
175فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددیA4 استاندارد 29/7*21160,000
176فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی29/7*42 A3340,000
177فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی17/5*12B670,000
178فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی17/5*24 B5110,000
179فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 1000 عددی24*34 B4220,000
180فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی ) A5 استاندارد 14/8*2190,000
181فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی ) A4 استاندارد 29/7*21155,000
182فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی ) 29/7*42 A3300,000
183فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی ) 17/5*24 B5100,000
184فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی ) 24*34 B4200,000
185فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A6 استاندارد 14/8*10/585,000
186فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A5 استاندارد 14/8*21125,000
187فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A4 استاندارد 29/7*21210,000
188فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )29/7*42 A3390,000
189فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*12B690,000
190فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*24 B5145,000
191فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )24*34 B4290,000
192فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی A5 استاندارد 14/8*21125,000
193فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی A4 استاندارد 29/7*21215,000
194فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی 29/7*42 A3400,000
195فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی 17/5*24 B5145,000
196فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی 24*34 B4290,000
197فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5110,000
198فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددیA5 استاندارد 14/8*21170,000
199فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددیA4 استاندارد 29/7*21280,000
200فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی29/7*42 A3505,000
201فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی17/5*12B6110,000
202فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی17/5*24 B5190,000
203فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ سه نسخه ای 1000 عددی24*34 B4380,000
204فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 2000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/585,000
205فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 2000 عددیA5 استاندارد 14/8*21115,000
206فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 2000 عددیA4 استاندارد 29/7*21215,000
207فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 1000 عددی 29/7*42 A3420,000
208فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 2000 عددی17/5*12B695,000
209فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 2000 عددی17/5*24 B5135,000
210فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 2000 عددی24*34 B4270,000
211فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 2000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5115,000
212فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 2000 عددیA5 استاندارد 14/8*21175,000
213فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 2000 عددیA4 استاندارد 29/7*21295,000
214فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 2000 عددی29/7*42 A3600,000
215فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 2000 عددی17/5*12B6125,000
216فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 2000 عددی17/5*24 B5195,000
217فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 2000 عددی24*34 B4410,000
218فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A6 استاندارد 14/8*10/5120,000
219فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A5 استاندارد 14/8*21165,000
220فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A4 استاندارد 29/7*21290,000
221فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )29/7*42 A3540,000
222فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*12B6120,000
223فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*24 B5180,000
224فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )24*34 B4370,000
225فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A6 استاندارد 14/8*10/5155,000
226فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A5 استاندارد 14/8*21230,000
227فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A4 استاندارد 29/7*21390,000
228فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )29/7*42 A3740,000
229فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*12B6170,000
230فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*24 B5270,000
231فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 2000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )24*34 B4530,000
232فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5150,000
233فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددیA5 استاندارد 14/8*21230,000
234فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددیA4 استاندارد 29/7*21390,000
235فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی29/7*42 A3710,000
236فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی17/5*12B6180,000
237فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی17/5*24 B5260,000
238فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی24*34 B4505,000
239فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ3 نسخه تیراژ 2000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5210,000
240فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ3 نسخه تیراژ 2000 عددیA5 استاندارد 14/8*21310,000
241فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ3 نسخه تیراژ 2000 عددیA4 استاندارد 29/7*21500,000
242فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ3 نسخه تیراژ 2000 عددی29/7*42 A3840,000
243فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ3 نسخه تیراژ 2000 عددی17/5*12B6200,000
244فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ3 نسخه تیراژ 2000 عددی17/5*24 B5335,000
245فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5180,000
246فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددیA5 استاندارد 14/8*21275,000
247فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددیA4 استاندارد 29/7*21510,000
248فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددی29/7*42 A3930,000
249فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهاررنگ چاپ دو نسخه ای 2000 عددی17/5*12B6200,000
250فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*24 B5320,000
251فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددی24*34 B4630,000
252فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5280,000
253فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددیA5 استاندارد 14/8*21415,000
254فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددیA4 استاندارد 29/7*21700,000
255فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی29/7*42 A31,350,000
256فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*12B6310,000
257فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*24 B5480,000
258فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس تک رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی24*34 B4990,000
259فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A6 استاندارد 14/8*10/5260,000
260فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A5 استاندارد 14/8*21400,000
261فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A4 استاندارد 29/7*21680,000
262فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )29/7*42 A31,270,000
263فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*12B6280,000
264فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*24 B5420,000
265فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ دو نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )24*34 B4860,000
266فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A6 استاندارد 14/8*10/5380,000
267فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A5 استاندارد 14/8*21530,000
268فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A4 استاندارد 29/7*21880,000
269فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )29/7*42 A31,630,000
270فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*12B6410,000
271فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*24 B5610,000
272فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )17/5*24 B5610,000
273فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )24*34 B41,250,000
274فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5350,000
275فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددیA5 استاندارد 14/8*21485,000
276فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددیA4 استاندارد 29/7*21880,000
277فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددی29/7*42 A31,520,000
278فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*12B6400,000
279فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*24 B5550,000
280فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 2 نسخه تیراژ 5000 عددی24*34 B41,130,000
281فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددیA6 استاندارد 14/8*10/5500,000
282فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس دورنگ چاپ سه نسخه ای 5000 عددی ( مشکی و قرمز ) /( سرمه ای و مشکی )A5 استاندارد 14/8*21680,000
283فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددیA4 استاندارد 29/7*211,130,000
284فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی29/7*42 A31,780,000
285فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*12B6450,000
286فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی17/5*24 B5770,000
287فاکتور کاربن لس چاپ افستفاکتور کاربن لس چهار رنگ چاپ 3 نسخه تیراژ 5000 عددی24*34 B41,480,000
288قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)تحریر 80 گرمی تک برگی تک رنگ چاپ فرم 3000 عددی95,000
289قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)تحریر 80 گرمی تک برگی تک رنگ چاپ فرم 6000 تایی160,000
290قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)تحریر 80 گرمی تک برگی تک رنگ چاپ فرم 9000 عددی220,000
291قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)تحریر 2 برگی تک رنگ چاپ( 80 گرمی سفید و زیر 60 الوان )فرم 3000 عددی140,000
292قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)تحریر 2 برگی تک رنگ چاپ( 80 گرمی سفید و زیر 60 الوان )فرم 6000 تایی260,000
293قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)تحریر 2 برگی تک رنگ چاپ( 80 گرمی سفید و زیر 60 الوان )فرم 9000 عددی360,000
294قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)کاربن لس 2 برگی تک رنگ چاپفرم 3000 عددی160,000
295قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)کاربن لس 2 برگی تک رنگ چاپفرم 6000 تایی290,000
296قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)کاربن لس 2 برگی تک رنگ چاپفرم 9000 عددی400,000
297قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)کاربن لس 3 برگی تک رنگ چاپفرم 3000 عددی195,000
298قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)کاربن لس 3 برگی تک رنگ چاپفرم 6000 تایی360,000
299قبض 1/3 A4( اندازه 9/5*21 سانتی متر)کاربن لس 3 برگی تک رنگ چاپفرم 9000 عددی490,000
300فاکتور چاپ افست( 80 گرمی سفید و زیر 60 گرمی ) فاکتور تک رنگ دونسخه 1000 تاییA5 استاندارد 14/8*2155,000
301فاکتور چاپ افست( 80 گرمی سفید و زیر 60 گرمی ) فاکتور تک رنگ دونسخه 1000 تاییA4 استاندارد 29/7*2190,000
302فاکتور چاپ افست( 80 گرمی سفید و زیر 60 گرمی ) فاکتور تک رنگ دونسخه 1000 تایی17/5*24 B575,000
303فاکتور چاپ افست( 80 گرمی سفید و زیر 60 گرمی ) فاکتور تک رنگ دونسخه 1000 تایی24*34 B4130,000
304فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*2184,000
305کارت ویزیت با برش و قالب خاص لمینت براق هم کار و هم قالب آپلود گردددولت 85 میلیمتر در 96 میلیمتر110,000
306فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29128,000
307کارت ویزیت فرم دورگردسلفون مات مخملی دورو دورگرد9*6 سانتی متر64,000