لیست قیمت

لیست قیمت

ردیف محصول فرم ابعاد قیمت (تومان)
1کارت ویزیتسلفون براق یکرو (3 روزه)4.8*8.59,000
2کارت ویزیتسلفون براق دورو(4 روزه) 8.5*4.814,000
3کارت ویزیتسلفون مات یکرو (3 روزه)8.5*4.89,500
4کارت ویزیتسلفون مات دورو(4 روزه)8.5*4.814,500
5کارت ویزیتکتان امباس یکرو(5روزه)8.5*4.815,000
6کارت ویزیتکتان امباس دورو(5روزه)8.5*4.817,000
7کارت ویزیتکتان آلمان یـــکرو(7روزه) 8.5*4.821,000
8کارت ویزیتکتان آلمان دورو(7روزه)8.5*4.824,000
9کارت ویزیتلیبل ( بدون روکش ) 4 روزه8.5*4.813,000
10کارت ویزیتلیبل ( با روکش سلفون )4تا5 روزه8.5*4.814,000
11کارت ویزیتسوسماری یکرو 8.5*4.817,000
12کارت ویزیتسوسماری دورو8.5*4.819,000
13کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری سلفون براق دورگرد ( دو رو )9*625,000
14کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری سلفون مات دورگرد ( دو رو )9*626,000
15کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری کتان امباس دورگرد ( دو رو )9*630,000
16کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری لمینت براق دورگرد ( دورو )9*642,000
17کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری لمینت مات دورگرد ( دورو )9*664,000
18کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری لمینت برجسته دورگرد ( دورو )9*644,000
19فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ( دورو )9*675,000
20فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس لمینت بــراق دورگرد طلاکوب ( دورو )9*690,000
21فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس لمینت مات دورگرد طلاکوب ( دورو )9*6110,000
22کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری لمینت براق ویزیتی دورگرد ( دورو )8.5*4.835,000
23کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری لمینت مات ویزیتی دورگرد ( دورو )8.5*4.858,000
24کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری لمینت برجسته مربع دورگرد ( دورو )6*635,000
25فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس ( عددی 1000 ) کارت پی وی سی 500 میکرون مات9*6160,000
26فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس ( عددی 500) کارت پی وی سی 500 میکرون مات9*695,000
27فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس ( عددی 1000 ) کارت پی وی سی 760 میکرون براق9*6380,000
28فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس ( عددی 500 ) کارت پی وی سی 760 میکرون براق9*6230,000
29کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری کارت ویزیت آهنربایی (9*6)9*6200,000
30کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری کارت ویزیت آهنربایی (9*6) با قالب طرح دار9*6230,000
31فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکروA6 (10*14.5)17,500
32فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(14.5*20)A535,000
33فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(20*29)A465,000
34فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(21*29.7)A4استاندارد79,000
35فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دوروA6 (10*14.5)25,000
36فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(14.5*20)A550,000
37فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(20*29)A495,000
38فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دوروسایز استاندارد(21*14.8)A562,000
39فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(21*29.7)A4استاندارد125,000
40فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر یکروA6 (10*14.5)22,000
41فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(14.5*20)A542,500
42فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(20*29)A485,000
43فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر یکروسایز استاندارد(21*14.8)A552,000
44فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(21*29.7)A4استاندارد116,000
45فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دوروA6 (10*14.5)25,000
46فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(14.5*20)A555,000
47فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(20*29)A4110,000
48فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دوروسایز استاندارد(21*14.8)A570,000
49فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 2000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(21*29.7)A4استاندارد138,000
50فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکروA6 (10*14.5)40,000
51فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(14.5*20)A578,000
52فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(20*29)A4155,000
53فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکروسایز استاندارد(21*14.8)A588,000
54فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر یکرو(21*29.7)A4استاندارد165,000
55فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دوروA6 (10*14.5)45,000
56فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(14.5*20)A590,000
57فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(20*29)A4180,000
58فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دوروسایز استاندارد(21*14.8)A5105,000
59فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دورو(21*29.7)A4استاندارد200,000
60پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 1000 عددیملخی ( 22*11)98,000
61پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 1000 عددی(14.5*20)A5130,000
62پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 1000 عددی(20*29)A4210,000
63پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 2000 عددی ملخی ( 22*11)135,000
64پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 2000 عددی (14.5*20)A5160,000
65پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 2000 عددی (20*29)A4270,000
66پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 5000 عددیملخی ( 22*11)240,000
67پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 5000 عددی(14.5*20)A5335,000
68پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 5000 عددی(20*29)A4520,000
69پاکت تحریر 100 گرمی تحویل 7 الی 12 روزهتحریر100 گرمی فرم 1000 عددیملخی ( 22*11)125,000
70پاکت تحریر 100 گرمی تحویل 7 الی 12 روزهتحریر100 گرمی فرم 1000 عددی(14.5*20)A5155,000
71پاکت تحریر 100 گرمی تحویل 7 الی 12 روزهتحریر100 گرمی فرم 1000 عددی(20*29)A4260,000
72پاکت کتان 120 گرمی تحویل 7 الی 12 روزه کتان 120 گرمی فرم 1000 عددی ملخی ( 22*11)145,000
73پاکت کتان 120 گرمی تحویل 7 الی 12 روزه کتان 120 گرمی فرم 1000 عددی (14.5*20)A5155,000
74پاکت کتان 120 گرمی تحویل 7 الی 12 روزه کتان 120 گرمی فرم 1000 عددی (20*29)A4265,000
75پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 1000 عددیملخی ( 22*11)125,000
76پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 1000 عددی(14.5*20)A5150,000
77پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 1000 عددی(20*29)A4230,000
78پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 2000 عددیملخی ( 22*11)195,000
79پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 2000 عددی(14.5*20)A5230,000
80پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 2000 عددی(20*29)A4380,000
81پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 5000 عددیملخی ( 22*11)365,000
82پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 5000 عددی(14.5*20)A5530,000
83پاکت گلاسه تحویل 7 الی 12 روزه گلاسه 135 فرم 5000 عددی(20*29)A4720,000
84فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA6 (10*14.5)25,000
85فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA6 (10*14.5)19,000
86فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA5 (14.5*20)38,500
87فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA4(20*29)75,000
88فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA5 (14.5*20)50,000
89فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 1000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA4(20*29)100,000
90فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA6 (10*14.5)30,000
91فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA5 (14.5*20)60,000
92فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA4(20*29)110,000
93فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA6 (10*14.5)40,000
94فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA5 (14.5*20)75,000
95فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 2000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA4(20*29)140,000
96فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA6 (10*14.5)53,000
97فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA5 (14.5*20)105,000
98فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه یکروA4(20*29)210,000
99فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA6 (10*14.5)60,000
100فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA5 (14.5*20)120,000
101فرم عمومی گلاسه 135 گرمی تحویل 3 الی 7 روزه تراکت فرم 5000 عددی 135گرمی گلاسه دوروA4(20*29)240,000
102فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120 گرمی یکروA6 (10*14.5)48,000
103فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120 گرمی یکروA5 (14.5*20)95,000
104فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120 گرمی یکروA4(20*29)190,000
105فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120گرمی دوروA6 (10*14.5)57,500
106فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120گرمی دوروA5 (14.5*20)110,000
107فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تحویل 3 الی 5 روزهتراکت فرم 5000 عددی برروی کاغذ گلاسه 120گرمی دوروA4(20*29)220,000
108فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه لمینت براق ( 1 روزه )9*652,000
109فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه لمینت مات ( تحویل 1 روزه )9*672,000
110کارت ویزیت CD & DVD لیبل122 * 122 95,000
111فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 5000 عددی 80 گرمی تحریر دورو35 * 50485,000
112کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری لمینت براق دورگرد مربع 6*635,000
113کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری لمینت مات دورگرد مربع6*645,000
114فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس لمینت برجسته مربع دورگرد طلاکوب ( دورو )6*648,000
115فرمهای طلا کوب و محصولات جینیوس سلفون مات دورگرد طلاکوب( دو رو )9*655,000
116ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات5 *8 * 11700,000
117ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 20 *15850,000
118ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 26 *16800,000
119ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 16 *26850,000
120ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات10 *22 *241,050,000
121ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 37 *241,400,000
122ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات8 * 35 *251,300,000
123ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 39 *251,300,000
124ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 301,600,000
125ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 30 دو طرح مختلف 1,800,000
126ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 311,600,000
127ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 31 دو طرح مختلف 1,800,000
128ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 352,000,000
129ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 35 دو طرح مختلف2,200,000
130ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 542,000,000
131ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 170 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 54 دو طرح مختلف 2,200,000
132ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات5 *8 * 11800,000
133ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 20 *15900,000
134ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 26 *16850,000
135ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 16 *26900,000
136ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات10 *22 *241,100,000
137ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 37 *241,500,000
138ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات8 * 35 *251,400,000
139ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 39 *251,400,000
140ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 301,700,000
141ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 30 دو طرح مختلف1,900,000
142ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 311,700,000
143ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 31 دو طرح مختلف1,900,000
144ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 352,100,000
145ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 35 دو طرح مختلف2,300,000
146ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 542,100,000
147ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 200 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 54 دو طرح مختلف2,300,000
148ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات5 *8 * 11900,000
149ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 20 *151,000,000
150ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 26 *16950,000
151ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات7 * 16 *261,000,000
152ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات10 *22 *241,200,000
153ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 37 *241,600,000
154ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات8 * 35 *251,550,000
155ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 39 * 251,600,000
156ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 301,800,000
157ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات9 * 30 * 30 دو طرح مختلف2,000,000
158ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 311,800,000
159ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات11 * 42 * 31 دو طرح مختلف2,000,000
160ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 352,200,000
161ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات13 * 54 * 35 دو طرح مختلف2,400,000
162ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 542,200,000
163ساک دستی کاغذی تیراژ 1000 عدد گلاسه 250 گرمی با روکش سلفون براق /مات14 * 37 * 54 دو طرح مختلف2,400,000
164کارت ویزیتسلفون براق یکرو (3 روزه)9 * 652,000
165تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون براق تیراژ 1000 عددی24 * 34 B4180,000
166تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون براق تیراژ 1000 عددی29.7 * 42 A3306,000
167تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون مات تیراژ 1000 عددی24 * 34 B4190,000
168تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون مات تیراژ 1000 عددی29.7 * 42 A3342,000
169تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون براق تیراژ 1000 عددی قالب دار24 * 34 B4360,000
170تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون براق تیراژ 1000 عددی قالب دار29.7 * 42 A3486,000
171تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون مات تیراژ 1000 عددی قالب دار24 * 34 B4360,000
172تقویم دیواری تقویم دیواری تک برگ با روکش سلفون مات تیراژ 1000 عددی قالب دار29.7 * 42 A3522,000
173تقویم دیواری تقویم دیواری 4 برگ 170 گرمی تیراژ 1000 عددی با منگنه24 * 34 B4465,000
174تقویم دیواری تقویم دیواری 4 برگ 170 گرمی تیراژ 1000 عددی با شیرازه فلزی24 * 34 B4610,000
175تقویم دیواری تقویم دیواری 4 برگ 170 گرمی تیراژ 1000 عددی قالب دار با بند 24 * 34 B4760,000
176پاکت تحریر تحویل 7 الی 10 روزه تحریر 80 گرمی 1000 عددیA3 29*40120,000
177فرم عمومی تحریر 80 گرمی تحویل 3 الی 7 روزهتراکت فرم 1000 عددی 80 گرمی تحریر یکروA3 29*401,350,000
178برچسب اموالبرچسب اموال ( بصورت فایل تک رنگ فقط ارسال شود ) توضیحات آغاز شماره تا شماره15 mil * 50mil40,000
179برچسب اموالبرچسب اموال رنگی توضیحات آغاز شماره تا پایان شماره الزامیست15 mil * 50mil70,000
180فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه سلفون براق یکرو ( 1 روزه )8.5*4.810,500
181فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه سلفون مات یکرو ( 1 روزه )8.5*4.811,000
182فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه سلفون براق دورو ( 1 الی 2 روزه )8.5*4.815,000
183کارت ویزیت فانتزی 3 الی 7روز کاری لمینت براق دو لب گرد طرح موج 9*650,000
184فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه لمینت برجسته ( تحویل 1 روزه )9*658,000
185فرمهای فوری تحویل 1 الی 2 روزه لیبل با روکش ( سلفون براق ) 2 روزه4.8*8.516,000
186فرم عمومی تحریر 100 گرمی تحویل 5 الی 8 روزهتحریر 100 گرمی فرم 1000 عددی یکرو A4120,000
187فرم عمومی تحریر 100 گرمی تحویل 5 الی 8 روزهتحریر 100 گرمی فرم 1000 عددی یکرو A563,000
188فرم عمومی تحریر 100 گرمی تحویل 5 الی 8 روزهتحریر 100 گرمی فرم 1000 عددی دوروA4188,000
189فرم عمومی تحریر 100 گرمی تحویل 5 الی 8 روزهتحریر 100 گرمی فرم 1000 عددی دوروA599,000
190فرم سیاه و سفید 5000 عددی 60 گرمی الوان 1ساعته تراکت تک رنگ یکرو 10*14.5 A625,000
191فرم سیاه و سفید 5000 عددی 60 گرمی الوان 1ساعته تراکت تک رنگ یکرو 14.5 *21A545,000
192فرم سیاه و سفید 5000 عددی 60 گرمی الوان 1ساعته تراکت تک رنگ یکرو 21 * 29.7 A488,000
193فرم سیاه و سفید 5000 عددی 80 گرمی سفید 1ساعتهتکر نگ یکرو چاپ ریسو10*14.5 A630,000
194فرم سیاه و سفید 5000 عددی 80 گرمی سفید 1ساعتهتکر نگ یکرو چاپ ریسو14.5 *21A565,000
195فرم سیاه و سفید 5000 عددی 80 گرمی سفید 1ساعتهتکر نگ یکرو چاپ ریسو21 * 29.7 A4125,000
196فرم سیاه و سفید 5000 عددی 80 گرمی سفید 1ساعتهتراکت تک رنگ 2رو چاپ ریسو10*14.5 A645,000
197فرم سیاه و سفید 5000 عددی 80 گرمی سفید 1ساعتهتراکت تک رنگ 2رو چاپ ریسو14.5 *21A575,000
198فرم سیاه و سفید 5000 عددی 80 گرمی سفید 1ساعتهتراکت تک رنگ 2رو چاپ ریسو21 * 29.7 A4140,000
199پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 1000 عددی تحریر 80 گرمی یکرو سایز 60سانتی متر در 45 سانتی متر 290,000
200پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 1000 عددی تحریر 80 گرمی یکرو سایز 70 سانتی متر در 50 سانتی متر 330,000
201پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 1000 عددی تحریر 80 گرمی یکرو سایز 42 سانتی متر در 29 سانتی متر 190,000
202پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 2000 عددی تحریر 80 گرمی سایز 60سانتی متر در 45 سانتی متر 390,000
203پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 2000 عددی تحریر 80 گرمی سایز 42 سانتی متر در 29 سانتی متر 250,000
204پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 2000 عددی تحریر 80 گرمی سایز 70 سانتی متر در 50 سانتی متر 405,000
205پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 1000 عددی گلاسه یکرو سایز 42 سانتی متر در 29 سانتی متر 210,000
206پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 2000 عددی تحریر 80 گرمی سایز 60سانتی متر در 45 سانتی متر 380,000
207پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 1000 عددی گلاسه یکرو سایز 70 سانتی متر در 50 سانتی متر 420,000
208پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 2000 عددی گلاسه یکرو سایز 42 سانتی متر در 29 سانتی متر 280,000
209پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 2000 عددی گلاسه یکرو سایز 60سانتی متر در 45 سانتی متر 500,000
210پوسترهای انتخاباتی پوستر انتخاباتی تیراژ 2000 عددی گلاسه یکرو سایز 70 سانتی متر در 50 سانتی متر 620,000
211فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخهA6 (14/8*10/5)60,000
212فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخهA5 (14/8*21)75,000
213فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخهA4 (29/7*21)125,000
214فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخهA3 (29/7*42)250,000
215فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخهB5 (17*24)85,000
216فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخهB6 (17*12)65,000
217فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخهB4 (34*24)155,000
218فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس تک رنگ 3 نسخه A6 (14/8*10/5)75,000
219فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخهA5 (14/8*21)105,000
220فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخهA4 (29/7*21)170,000
221فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخهA3 (29/7*42)350,000
222فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخهB6 (17*12)80,000
223فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخهB5 (17*24)115,000
224فاکتور کاربن لس فاکتور کاربن لس تک رنگ دو نسخهB4 (34*24)230,000
225فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 2 نسخه A5 (14/8*21)95,000
226فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 2 نسخه A4 (29/7*21)170,000
227فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 2 نسخه A3 (29/7*42)320,000
228فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 2 نسخه B5 (17*24)110,000
229فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 2 نسخه B4 (34*24)220,000
230فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 3 نسخه A6 (14/8*10/5)95,000
231فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 3 نسخه A5 (14/8*21)140,000
232فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 3 نسخه A4 (29/7*21)225,000
233فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 3 نسخه A3 (29/7*42)410,000
234فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 3 نسخه B6 (17*12)98,000
235فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 3 نسخه B5 (17*24)160,000
236فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 2 رنگ چاپ 3 نسخه B4 (34*24)310,000
237فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 4 رنگ چاپ 2 نسخهA5 (14/8*21)140,000
238فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 4 رنگ چاپ 2 نسخهA4 (29/7*21)230,000
239فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 4 رنگ چاپ 2 نسخهA3 (29/7*42)415,000
240فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 4 رنگ چاپ 2 نسخهB5 (17*24)160,000
241فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 4 رنگ چاپ 2 نسخهB4 (34*24)305,000
242فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 4 رنگ چاپ 3 نسخهA6 (14/8*10/5)120,000
243فاکتور کاربن لسفاکتور کاربن لس 4 رنگ چاپ 3 نسخهA5 (14/8*21)180,000