لیست قیمت

لیست قیمت

ردیف محصول فرم ابعاد قیمت (تومان)
1کارت ویزیت فرم عمومی سلفون براق یکرو ( تحویل 5 روز )8/5*4/8 سانتی متر9,500
2کارت ویزیت فرم عمومی سلفون براق یکرو ( 1روزه)8/5*4/8 سانتی متر11,500
3کارت ویزیت فرم عمومی سلفون براق دورو ( تحویل 5 روزه )8/5*4/8 سانتی متر14,000
4کارت ویزیت فرم عمومی سلفون براق دورو(1روزه)8/5*4/8 سانتی متر15,000
5کارت ویزیت فرم عمومی گلاسه یووی یکرو(7 روزه) 8/5*4/8 سانتی متر9,500
6کارت ویزیت فرم عمومی گلاسه یووی یکرو(1روزه)8/5*4/8 سانتی متر11,500
7کارت ویزیت فرم عمومی گلاسه یووی دورو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر13,500
8کارت ویزیت فرم عمومی گلاسه یووی دورو(1 روزه)8/5*4/8 سانتی متر15,000
9کارت ویزیت فرم عمومی کتان امباس یکرو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر14,000
10کارت ویزیت فرم عمومی کتان امباس یک رو (1روزه)8/5*4/8 سانتی متر16,000
11کارت ویزیت فرم عمومی کتان امباس دو رو (7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر16,000
12کارت ویزیت فرم عمومی کتان امباس دو رو (1 روزه)8/5*4/8 سانتی متر18,000
13کارت ویزیت فرم عمومی کتان آلمان یکرو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر19,000
14کارت ویزیت فرم عمومی کتان آلمان یکرو(2 روزه)8/5*4/8 سانتی متر21,000
15کارت ویزیت فرم عمومی کتان آلمان دورو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر24,000
16کارت ویزیت فرم عمومی کتان آلمان دو رو(2 روزه)8/5*4/8 سانتی متر26,000
17کارت ویزیت فرم عمومی سوسماری یکرو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر18,000
18کارت ویزیت فرم عمومی سوسماری دو رو(7 روزه)8/5*4/8 سانتی متر20,000
19کارت ویزیت فرم عمومی کتان پلاستیک یکرو(10 روزه)8/5*4/8 سانتی متر24,000
20کارت ویزیت فرم عمومی کتان پلاستیک دورو(10 روزه)8/5*4/8 سانتی متر26,000
21کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات مخملی یکرو ( تحویل 10 روزه )8/5*4/8 سانتی متر25,000
22کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات مخملی دو رو ( تحویل 10 روزه )8/5*4/8 سانتی متر38,000
23کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات یکرو ( تحویل 5 روزه )8/5*4/8 سانتی متر10,500
24کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات دورو ( تحویل 5 روزه )8/5*4/8 سانتی متر14,500
25کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات یکرو ( تحویل 1 روزه )8/5*4/8 سانتی متر11,000
26کارت ویزیت فرم عمومی سلفون مات دو رو ( تحویل 1 روزه )8/5*4/8 سانتی متر16,000
27کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق ( 10 روزه )9*6 سانتی متر40,000
28کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق (7 روزه )9*6 سانتی متر42,000
29کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق ( یکـــــــروزه )9*6 سانتی متر50,000
30کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق مربع ( 10 روزه )مربع (55*55) میلی متر35,000
31کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق ویزیتی ( 10 روزه) 8/5*4/8 سانتی متر38,000
32کارت ویزیت فرم دورگردلمینت براق طرح موج ( 10 روزه )9*6 سانتی متر45,000
33کارت ویزیت فرم دورگردلمینت مات ( تحویل 7 روزه )9*6 سانتی متر62,000
34کارت ویزیت فرم دورگردلمینت مات ( تحویل 2 روزه )9*6 سانتی متر68,000
35کارت ویزیت فرم دورگردلمینت مات مربع ( تحویل 10 روزه )مربع (55*55) میلی متر45,000
36کارت ویزیت فرم دورگردلمینت مات ویزیتی (10 روزه )8/5*4/8 سانتی متر56,000
37کارت ویزیت فرم دورگردلمینت مات طرح موج ( 10 روزه)6*9 سانتی متر65,000
38کارت ویزیت فرم دورگردطلا کارت لمینت براق ( 20 روزه )9*6 سانتی متر98,000
39کارت ویزیت فرم دورگردطلا کارت لمینت مات ( 20 روزه )9*6 سانتی متر112,000
40کارت ویزیت فرم دورگردلمینت برجسته طلاکوب9*6 سانتی متر78,000
41کارت ویزیت فرم دورگردسلفون مات دورگرد طلاکوب9*6 سانتی متر55,000
42کارت ویزیت فرم دورگردسلفون مات مخملی طلاکوب ( تحویل 15 روز )9*6 سانتی متر85,000
43کارت ویزیت فرم دورگردلمینت برجسته (10 روزه) 9*6 سانتی متر42,000
44کارت ویزیت فرم دورگردلمینت برجسته ( تحویل یکـــــروزه ) 9*6 سانتی متر58,000
45کارت ویزیت فرم دورگردلمینت برجسته ویزیتی (10 روزه) 8/5*4/8 سانتی متر38,000
46کارت ویزیت فرم دورگردلمینت برجسته مربع (10 روزه) مربع (55*55) میلی متر38,000
47کارت ویزیت فرم دورگردسلفون مات دورگرد ( 7 روزه ) 9*6 سانتی متر29,000
48کارت ویزیت فرم دورگردسلفون براق دورگرد (7 روزه )9*6 سانتی متر29,000
49کارت ویزیت فرم دورگردسلفون مات دورگرد ( 1 روزه )9*6 سانتی متر35,000
50برچسب لیبل یووی (7 روزه )8/5*4/8 سانتی متر13,500
51برچسب لیبل یووی (2 روزه )8/5*4/8 سانتی متر14,500
52برچسب لیبل با روکش سلفون ( 7 روزه )8/5*4/8 سانتی متر14,000
53برچسب لیبل سلفون براق(2 روزه )8/5*4/8 سانتی متر15,000
54برچسب لیبل متالایز ( 15 روزه) 8/5*4/8 سانتی متر75,000
55برچسب لیبل شیشه ای خوانا ( 7 روزه )8/5*4/8 سانتی متر55,000
56برچسب لیبل شیشه ای ناخوانا ( 7 روزه )8/5*4/8 سانتی متر55,000
57فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تراکت یکرو 120 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*2050,000
58فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تراکت یکرو 120 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه14/5*20 A5100,000
59فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تراکت یکرو 120 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29200,000
60فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تراکت دورو 120 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه14/8*10/5 A657,500
61فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تراکت دورو 120 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*20115,000
62فرم عمومی گلاسه 120 گرمی تراکت دورو 120 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29230,000
63فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1019,000
64فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2038,000
65فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*2976,000
66فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B630,000
67فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B560,000
68فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4120,000
69فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی پاکت ملخی125,000
70فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی َA5 پاکت135,000
71فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی A4پاکت 250,000
72فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*2025,000
73فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2057,000
74فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29115,000
75فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B635,000
76فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B570,000
77فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4140,000
78فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1026,000
79فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه14/5*20 A552,000
80فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29104,000
81فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B644,000
82فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B588,000
83فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4176,000
84فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددیپاکت ملخی188,000
85فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددیَA5 پاکت230,000
86فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددیA4 20*29400,000
87فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1037,500
88فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2075,000
89فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29140,000
90فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B660,000
91فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5120,000
92فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4240,000
93فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1055,000
94فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*20110,000
95فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29220,000
96فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B680,000
97فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5160,000
98فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت یکرو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4320,000
99فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددیپاکت ملخی365,000
100فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددیَA5 پاکت530,000
101فرم عمومی گلاسه 135 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددیA4پاکت840,000
102فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1060,000
103فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*20120,000
104فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29240,000
105فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B695,000
106فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5190,000
107فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت دورو 135 گرمی فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4380,000
108فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت گلاسه 135 گرمی یکرو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 2 روزه )A6 14/5*1062,000
109فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت گلاسه 135 گرمی یکرو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 2 روزه )A5 14/5*20124,000
110فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت گلاسه 135 گرمی یکرو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 2 روزه )A4 20*29248,000
111فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت گلاسه 135 گرمی دورو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 2 روزه )A6 14/5*1070,000
112فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت گلاسه 135 گرمی دورو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 2 روزه )A5 14/5*20140,000
113فرم عمومی گلاسه 135 گرمیتراکت گلاسه 135 گرمی دورو فوری فرم 5000 عددی ( تحویل 2 روزه )A4 20*29280,000
114فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1016,500
115فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/522,000
116فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2032,000
117فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*2144,000
118فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*2188,000
119فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B636,000
120فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B572,000
121فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4144,000
122فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی تحریر 80پاکت ملخی98,000
123فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی تحریر 80A5 پاکت1,350,000
124فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 1000 عددی تحریر 80A4پاکت210,000
125فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1026,000
126فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/534,000
127فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2052,000
128فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*2168,000
129فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29104,000
130فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*21138,000
131فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B636,000
132فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B572,000
133فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت دورو 80 گرمی فرم 1000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4144,000
134فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1023,000
135فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2046,000
136فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*2992,000
137فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/529,000
138فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*2158,000
139فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*21116,000
140فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B630,500
141فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B561,000
142فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4122,000
143فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددی تحریر 80پاکت ملخی135,000
144فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددی تحریر 80A5 پاکت175,000
145فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 2000 عددی تحریر 80A4پاکت340,000
146فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1033,000
147فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2066,000
148فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29132,000
149فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/540,000
150فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*2180,000
151فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*21160,000
152فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B645,000
153فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B590,000
154فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 2000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4180,000
155فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*1040,000
156فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2080,000
157فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29160,000
158فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/550,000
159فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*21100,000
160فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*21200,000
161فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B655,000
162فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5110,000
163فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی یکرو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4220,000
164فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددی تحریر 80پاکت ملخی250,000
165فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددی تحریر 80A5 پاکت340,000
166فرم عمومی تحریر 80 گرمیپاکــــت فرم 5000 عددی تحریر 80A4پاکت650,000
167فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 14/5*2047,500
168فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 14/5*2095,000
169فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 20*29192,000
170فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA6 استاندارد 14/8*10/557,000
171فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA5 استاندارد 14/8*21114,000
172فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزهA4 استاندارد 29/7*21230,000
173فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*12B668,000
174فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه17/5*24 B5136,000
175فرم عمومی تحریر 80 گرمیتراکت تحریر 80 گرمی دورو فرم 5000 عددی تحویل 7 روزه24*34 B4268,000